English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

slang

(Noun)
ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม   translate thai slang  tôy kam têe bpen paa-sǎa pôot láe chái nai glòom kon baang glòom

slang

(Verb)
ใช้ภาษาหยาบคาย   translate thai slang  chái paa-sǎa yàap kai

slang

(Verb)
ใช้ภาษาหยาบคายกับ   translate thai slang  chái paa-sǎa yàap kai gàp
slanging match
(Idiomatical expression)
การโต้เถียงที่รุนแรง   translate thai slanging match  gaan dtôh tǐang têe roon raeng
nautical slang
(Noun)
คำสแลงของชาวทะเล   translate thai nautical slang 
 

AdSense for search results: