English Thai Dictionary

Pages: 1 [2] 3 4 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
labor law
(Noun)
กฎหมายแรงงาน   กฎหมายแรงงาน Reverse lookup gòt mǎi raeng ngaan
observance
(Noun)
กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา   กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา  gòt rěu làk gen taang sàat-sà-naa
Raj
(Noun)
กฎอังกฤษในอินเดียเมื่อก่อนปีค.ศ 1947   กฎอังกฤษในอินเดียเมื่อก่อนปีค.ศ 1947 
martial law
(Noun)
กฎอัยการศึก   กฎอัยการศึก Reverse lookup gòt ai-gaan sèuk
limitation
(Noun)
กฎเกณฑ์   กฎเกณฑ์ Reverse lookup gòt gen
regimen
(Noun)
กฎเกณฑ์   กฎเกณฑ์ Reverse lookup gòt gen
generality
(Noun)
กฎเกณฑ์ทั่วไป   กฎเกณฑ์ทั่วไป  gòt gen tûa bpai
axiom
(Noun)
กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป   กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป  gòt gen têe yom ráp gan tûa bpai
regimen
(Noun)
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย   กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย  gòt gen gìeow gàp gaan ráp bprà-taan aa-hǎan láe gaan ok gam lang gai
crush
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
crush
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
hang on
(Phrasal verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
hang upon
(Phrasal verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
impress
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
jam
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
press
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
press
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
punch
(Verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
press against
(Phrasal verb)
กด   กด Reverse lookup gòt
grind down
(Phrasal verb)
กดขี่   กดขี่ Reverse lookup gòt kèe
grind under
(Phrasal verb)
กดขี่   กดขี่ Reverse lookup gòt kèe
oppress
(Verb)
กดขี่   กดขี่ Reverse lookup gòt kèe
dragoon into
(Phrasal verb)
กดขี่ข่มเหง   กดขี่ข่มเหง Reverse lookup gòt kèe kòm-ngǎy
flush
(Verb)
กดชักโครก   กดชักโครก 
mouth
(Verb)
กดด้วยปาก   กดด้วยปาก  gòt dûay bpàak
crowd
(Verb)
กดดัน   กดดัน Reverse lookup gòt dan
push
(Verb)
กดดัน   กดดัน Reverse lookup gòt dan
push
(Verb)
กดดัน   กดดัน Reverse lookup gòt dan
put pressure on
(Idiomatical expression)
กดดัน   กดดัน Reverse lookup gòt dan
press
(Verb)
กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง   กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง 
Pages: 1 [2] 3 4 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;