English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 314 315 [316] 317 318 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
cut off
(Phrasal verb)
แยกตัวจาก   แยกตัวจาก  yâek dtua jàak
cut off
(Phrasal verb)
ฆ่า   ฆ่า Reverse lookup kâa
cut off
(Phrasal verb)
ไปอย่างรวดเร็ว   ไปอย่างรวดเร็ว  bpai yàang rûat rew
cut off one's nose to spite one's face
(Idiomatical expression)
ลงโทษอย่างไม่จำเป็น   ลงโทษอย่างไม่จำเป็น 
cut off someone's escape
(Idiomatical expression)
ป้องกันไม่ให้หนีโดยกั้นขวางไว้   ป้องกันไม่ให้หนีโดยกั้นขวางไว้ 
cut off someone's retreat
(Idiomatical expression)
ป้องกันไม่ให้หนีโดยกั้นขวางไว้   ป้องกันไม่ให้หนีโดยกั้นขวางไว้ 
cut one's teeth on
(Idiomatical expression)
เรียนรู้หรือทำบางสิ่งเมื่ออายุน้อยมาก   เรียนรู้หรือทำบางสิ่งเมื่ออายุน้อยมาก  rian róo rěu tam baang sìng mêua aa-yóo nóy mâak
cut open
(Phrasal verb)
ตัดให้เปิด   ตัดให้เปิด  dtàt hâi bpèrt
cut out
(Phrasal verb)
ตัดออก   ตัดออก Reverse lookup dtàt ok
cut out
(Phrasal verb)
ตัดให้เข้ารูป   ตัดให้เข้ารูป 
cut out
(Phrasal verb)
ตัดประโยคหรือคำพูดออก   ตัดประโยคหรือคำพูดออก  dtàt bprà-yohk rěu kam pôot ok
cut out
(Phrasal verb)
เลิกทำ   เลิกทำ  lêrk tam
cut out
(Phrasal verb)
ไม่ให้เข้าร่วม   ไม่ให้เข้าร่วม  mâi hâi kâo rûam
cut out
(Phrasal verb)
คัดออกมา   คัดออกมา 
cut out
(Phrasal verb)
แทนที่   แทนที่ Reverse lookup taen têe
cut out
(Phrasal verb)
หยุดทำงาน   หยุดทำงาน  yòot tam ngaan
cut out
(Phrasal verb)
ไปเร็วกว่า   ไปเร็วกว่า  bpai rew gwàa
cut out
(Phrasal verb)
แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว   แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว  lâen dtàt ok bpai yàang rew
cut out
(Phrasal verb)
ดับไฟ   ดับไฟ Reverse lookup dàp fai
cut out the dead wood
(Idiomatical expression)
ตัดส่วนที่ไร้ประโยชน์ออก   ตัดส่วนที่ไร้ประโยชน์ออก  dtàt sùan têe rái bprà-yoht ok
cut prices to the bone
(Idiomatical expression)
ลดราคามากเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ขาดทุน   ลดราคามากเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ขาดทุน 
cut short
(Phrasal verb)
ตัดให้สั้นลง   ตัดให้สั้นลง  dtàt hâi sân long
cut short
(Phrasal verb)
ย่นเวลา   ย่นเวลา Reverse lookup yôn way-laa
cut short
(Phrasal verb)
หยุดพูด   หยุดพูด  yòot pôot
cut someone off without a penny
(Idiomatical expression)
เลิกให้ค่าใช้จ่ายหรือเงิน   เลิกให้ค่าใช้จ่ายหรือเงิน  lêrk hâi kâa chái jài rěu ngern
cut someone to the heart
(Idiomatical expression)
ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง   ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง  tam rái kwaam róo-sèuk yàang yîng
cut someone to the quick
(Idiomatical expression)
ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง   ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง  tam rái kwaam róo-sèuk yàang yîng
cut someone's down to size
(Idiomatical expression)
ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง   ทำให้รู้สึกสำคัญน้อยลง  tam hâi róo-sèuk sǎm-kan nóy long
cut teeth
(Idiomatical expression)
ฟันขึ้นใหม่   ฟันขึ้นใหม่  fan kêun mài
cut that out
(Phrasal verb)
หยุดทำอย่างนั้น   หยุดทำอย่างนั้น  yòot tam yàang nán
Pages: 1 ... 314 315 [316] 317 318 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;