English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 695 696 [697] 698 699 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
judge
(Verb)
ตัดสินความ   translate thai judge 
judge
(Noun)
ผู้ตัดสิน   translate thai judge 
judge
(Noun)
ผู้พิพากษา   translate thai judge Reverse lookup pôo pí-pâak-sǎa
judge between
(Phrasal verb)
ตัดสินใจระหว่าง   translate thai judge between  dtàt-sǐn jai rá-wàang
judge by
(Phrasal verb)
ตัดสินจาก   translate thai judge by  dtàt-sǐn jàak
judge from
(Phrasal verb)
ตัดสินจาก   translate thai judge from  dtàt-sǐn jàak
judgement
(Noun)
การตัดสินใจ   translate thai judgement  gaan dtàt-sǐn jai
judgement
(Noun)
การประเมิน   translate thai judgement Reverse lookup gaan bprà-mern
judgement
(Noun)
พิพากษา   translate thai judgement Reverse lookup pí-pâak-sǎa
Judgement Day
(Noun)
วันสิ้นสุดของโลก   translate thai Judgement Day  wan sîn sòot kǒng lohk
judging by
(Idiomatical expression)
พิจารณาจาก   translate thai judging by  pí-jaan-naa jàak
judgment
(Noun)
การตัดสินใจ   translate thai judgment  gaan dtàt-sǐn jai
judgment
(Noun)
การประเมิน   translate thai judgment Reverse lookup gaan bprà-mern
judgment
(Noun)
การพิพากษา   translate thai judgment  gaan pí-pâak-sǎa
judicable
(Adjective)
สามารถนำไปพิจารณาตัดสินได้   translate thai judicable  sǎa-mâat nam bpai pí-jaan-naa dtàt-sǐn dâi
judicial
(Adjective)
เกี่ยวกับการพิจารณาคดี   translate thai judicial  gìeow gàp gaan pí-jaan-naa ká-dee
judiciary
(Noun)
การพิจารณาคดีตามกฎหมาย   translate thai judiciary  gaan pí-jaan-naa ká-dee dtaam gòt mǎi
judiciary
(Adjective)
เกี่ยวกับศาลยุติธรรม   translate thai judiciary  gìeow gàp sǎan yóo-dtì tam
judiciary
(Noun)
คณะตุลาการ   translate thai judiciary 
judiciary
(Noun)
ระบบศาลยุติธรรม   translate thai judiciary  rá-bòp sǎan yóo-dtì tam
judicious
(Adjective)
สุขุม   translate thai judicious Reverse lookup sòo-kǒom
judo
(Noun)
กีฬายูโด   translate thai judo 
judoist
(Noun)
นักกีฬายูโด   translate thai judoist 
jug
(Noun)
ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก   translate thai jug  bprì-maan kǒng lěo têe yòo nai yèuak
jug
(Noun)
เหยือก   translate thai jug Reverse lookup yèuak
jug
()
เหยือกเหล้า   translate thai jug  yèuak lâo
juggernaut
(Noun)
รถบรรทุกขนาดใหญ่   รถบรรทุกขนาดใหญ่  rót-bàntook kà-nàat yài
juggle
(Verb)
จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม   translate thai juggle 
juggle
(Verb)
ตบตา   translate thai juggle Reverse lookup dtòp dtaa
juggle
(Verb)
โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง   translate thai juggle  yohn láe ráp lôok-bon rěu sìng kǒng yàang dtòr-nêuang
Pages: 1 ... 695 696 [697] 698 699 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;