English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 697 698 [699] 700 701 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
junction
(Noun)
ชุมทาง   ชุมทาง Reverse lookup choom taang
juncture
(Noun)
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ   ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ  chûang hǔa líeow hǔa dtòr
June
(Noun)
เดือนมิถุนายน   เดือนมิถุนายน  deuan mí-tòo-naa-yon
June
(Noun)
มิถุนายน   มิถุนายน Reverse lookup mí-tòo-naa-yon
Juneau
(Noun)
ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา   ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา 
jungle
(Noun)
ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง   ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง 
jungle
(Noun)
ป่าทึบ   ป่าทึบ Reverse lookup bpàa téup
jungle
(Noun)
ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน   ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน  paa wá têe yôong-yâak sáp són
jungle fever
(Noun)
ไข้ป่า   ไข้ป่า Reverse lookup kâi bpàa
jungle juice
()
เหล้าแรง   เหล้าแรง 
junior
(Noun)
คนที่อ่อนอาวุโสกว่า   คนที่อ่อนอาวุโสกว่า  kon têe on aa-wóo-sǒh gwàa
junior
(Adjective)
ที่อายุอ่อนกว่า   ที่อายุอ่อนกว่า  têe aa-yóo on gwàa
junior
(Noun)
นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3   นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3  nák sèuk-sǎa má-hǎa wít-tá-yaa-lai chán bpee têe 3
juniority
(Noun)
ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า   ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า 
juniper
(Noun)
ไม้จำพวกสน   ไม้จำพวกสน 
junk
(Verb)
กำจัด   กำจัด Reverse lookup gam jàt
junk
(Noun)
เศษของที่ไม่ใช้แล้ว   เศษของที่ไม่ใช้แล้ว  sèt kǒng têe mâi chái láew
junk
(Noun)
เรือสำเภา   เรือสำเภา Reverse lookup reua sǎm-pao
junk fax
()
โทรสารที่ไม่ต้องการ   โทรสารที่ไม่ต้องการ  toh-rá-sǎan têe mâi dtông gaan
junk food
(Noun)
อาหารขยะ   อาหารขยะ 
junk food
()
อาหารขยะ   อาหารขยะ 
junk heap
()
รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม   รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม 
junk mail
(Noun)
โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์   โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์ 
junk mail
()
ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ   ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ  kôr kwaam koh-sà-naa têe mâi dtông gaan
junker
(Noun)
รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้   รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้  rót gào têe sôm mâi dâi
junket
(Noun)
การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม   การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม  gaan tông tîeow kǒng kon nai rát-tà-baan têe chái ngern sùan ruam
junkie
(Noun)
คนติดยา   คนติดยา  kon dtìt yaa
junky
(Adjective)
ที่ไร้ค่า   ที่ไร้ค่า  têe rái kâa
junkyard
(Noun)
สถานที่เก็บของเก่า   สถานที่เก็บของเก่า 
junta
(Noun)
รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ   รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ 
Pages: 1 ... 697 698 [699] 700 701 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;