English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 718 719 [720] 721 722 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
labor
(Verb)
ทำงานหนัก   ทำงานหนัก Reverse lookup tam ngaan nàk
labor
(Verb)
พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย   พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย  pá-yaa-yaam dtòr sôo pêua jòot môong-mǎi
labor
(Noun)
ภาระ   ภาระ Reverse lookup paa-rá
labor camp
(Noun)
คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก   คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก  kóok têe nák toht dtông tam ngaan yàang nàk
Labor Day
(Noun)
วันแรงงาน   วันแรงงาน  wan raeng ngaan
labor force
(Noun)
แรงงาน   แรงงาน Reverse lookup raeng ngaan
labor law
(Noun)
กฎหมายแรงงาน   กฎหมายแรงงาน Reverse lookup gòt mǎi raeng ngaan
labor market
(Noun)
ตลาดแรงงาน   ตลาดแรงงาน Reverse lookup dtà-làat raeng ngaan
labor under
(Phrasal verb)
ทำงานภายใต้   ทำงานภายใต้  tam ngaan pai dtâi
labor union
(Noun)
สหภาพแรงงาน   สหภาพแรงงาน Reverse lookup sà-hà-pâap raeng ngaan
labor-saving
(Adjective)
ซึ่งช่วยทุ่นแรง   ซึ่งช่วยทุ่นแรง 
laboratory
(Noun)
ห้องปฏิบัติการ   ห้องปฏิบัติการ Reverse lookup hông bpà-dtì-bàt gaan
labored
(Adjective)
ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก   ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก  têe dtông grà-tam dûay kwaam pá-yaa-yaam mâak
laborer
(Noun)
ผู้ใช้แรงงาน   ผู้ใช้แรงงาน 
laborious
(Adjective)
ที่ใช้แรงงานมาก   ที่ใช้แรงงานมาก  têe chái raeng ngaan mâak
laborite
(Noun)
สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน   สมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน 
labour
(Verb)
กระทำด้วยความยากลำบาก   กระทำด้วยความยากลำบาก  grà-tam dûay kwaam yâak lam bàak
labour
(Noun)
กระบวนการในการคลอดบุตร   กระบวนการในการคลอดบุตร  grà-buan gaan nai gaan klôt bòot
labour
(Verb)
โคลงเคลง   โคลงเคลง Reverse lookup klohng-kleng
labour
(Noun)
งานที่ใช้พละกำลัง   งานที่ใช้พละกำลัง  ngaan têe chái plá gam lang
labour
(Noun)
ชนชั้นแรงงาน   ชนชั้นแรงงาน  chon chán raeng ngaan
labour
(Noun)
ชนชั้นแรงงาน   ชนชั้นแรงงาน  chon chán raeng ngaan
labour
(Verb)
ใช้เวลาและความพยายามมาก   ใช้เวลาและความพยายามมาก  chái way-laa láe kwaam pá-yaa-yaam mâak
labour
(Verb)
ทำงานหนัก   ทำงานหนัก Reverse lookup tam ngaan nàk
labour
(Verb)
พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย   พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย  pá-yaa-yaam dtòr sôo pêua jòot môong-mǎi
labour
(Noun)
ภาระ   ภาระ Reverse lookup paa-rá
labour at
(Phrasal verb)
พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ   พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ  pá-yaa-yaam yàang mâak gìeow gàp
Labour Day
(Noun)
วันแรงงาน   วันแรงงาน  wan raeng ngaan
labour for
(Phrasal verb)
ทำงานหนักเพื่อ   ทำงานหนักเพื่อ  tam ngaan nàk pêua
labour over
(Phrasal verb)
พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ   พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ  pá-yaa-yaam yàang mâak gìeow gàp
Pages: 1 ... 718 719 [720] 721 722 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;