English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 785 786 [787] 788 789 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
luster
(Verb)
กลายเป็นมันเงา   กลายเป็นมันเงา  glai bpen man ngao
luster
(Noun)
ความเป็นเงา   ความเป็นเงา 
luster
(Noun)
ความรุ่งโรจน์   ความรุ่งโรจน์ Reverse lookup kwaam rôong-roht
luster
(Noun)
ความสว่างสุกใส   ความสว่างสุกใส 
luster
(Noun)
เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา   เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา  klêuap ngao kǒng krêuang bpân din pǎo
luster
(Verb)
ฉาบให้เป็นเงา   ฉาบให้เป็นเงา  chàap hâi bpen ngao
luster
(Noun)
สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา   สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา 
luster
(Noun)
ช่วงเวลาห้าปี   ช่วงเวลาห้าปี  chûang way-laa hâa bpee
lustful
(Adjective)
เต็มไปด้วยราคะ   เต็มไปด้วยราคะ 
lustral
(Adjective)
เกี่ยวกับพิธีล้างบาป   เกี่ยวกับพิธีล้างบาป  gìeow gàp pí-tee láang bàap
lustration
(Noun)
การทำพิธีชำระล้างบาป   การทำพิธีชำระล้างบาป  gaan tam pí-tee cham-rá láang bàap
lustre
(Verb)
กลายเป็นมันเงา   กลายเป็นมันเงา  glai bpen man ngao
lustrous
(Adjective)
เป็นมันเงา   เป็นมันเงา  bpen man ngao
lustrous
(Adjective)
รุ่งโรจน์   รุ่งโรจน์ Reverse lookup rôong-roht
lustrously
(Adverb)
อย่างเป็นมันเงา   อย่างเป็นมันเงา 
lustrously
(Adverb)
อย่างรุ่งโรจน์   อย่างรุ่งโรจน์ 
lusty
(Adjective)
แข็งแรง   แข็งแรง Reverse lookup kǎeng raeng
lutanist
(Noun)
ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์   ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์ 
lute
(Noun)
เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์  krêuang don-dtree chá-nít nèung klái gee-dtaa
lute
(Verb)
เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์   เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์  lên krêuang don-dtree têe klái gee-dtaa
lute
(Verb)
เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์   เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์  lên krêuang don-dtree têe klái gee-dtaa
lute
(Noun)
สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม   สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม 
lute
(Verb)
อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง   อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง 
lute
(Noun)
เกรียง   เกรียง Reverse lookup griang
lute
(Verb)
ฉาบด้วยเกรียง   ฉาบด้วยเกรียง  chàap dûay griang
lutecium
(Noun)
ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง   ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง  tâat loh-hà chá-nít nèung
lutenist
(Noun)
ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์   ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์ 
Lutheran
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับมาร์ติน ลูเธอ   ที่เกี่ยวกับมาร์ติน ลูเธอ 
lutist
(Noun)
ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์   ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์ 
luv
()
คำเรียกแทนผู้หญิง   คำเรียกแทนผู้หญิง  kam rîak taen pôo yǐng
Pages: 1 ... 785 786 [787] 788 789 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;