English Thai Dictionary

Pages: 1 [2] 3 4 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
abandon to
(Phrasal verb)
ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ   ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ  bplòy hâi (dtua eng rěu baang sìng ) jom yòo gàp
abandonment
(Noun)
การทอดทิ้ง   การทอดทิ้ง Reverse lookup gaan tôt tíng
abase
(Verb)
ทำให้เสียเกียรติ   ทำให้เสียเกียรติ  tam hâi sǐa gìat
abase oneself
(Phrasal verb)
นอบน้อม   นอบน้อม Reverse lookup nôp-nóm
abash
(Verb)
ทำให้อาย   ทำให้อาย  tam hâi ai
abashment
(Noun)
การทำให้อาย   การทำให้อาย  gaan tam hâi ai
abate
(Verb)
ทำให้น้อยลง   ทำให้น้อยลง  tam hâi nóy long
abate
(Verb)
ทำให้สิ้นสุด   ทำให้สิ้นสุด  tam hâi sîn sòot
abate
(Verb)
น้อยลง   น้อยลง Reverse lookup nóy long
abate
(Verb)
สิ้นสุด   สิ้นสุด Reverse lookup sîn sòot
abatement
(Noun)
การลดลง   การลดลง  gaan lót long
abatis
(Noun)
แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน   แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน 
abattoir
(Noun)
โรงฆ่าสัตว์   โรงฆ่าสัตว์ Reverse lookup rohng kâa sàt
abbacy
(Noun)
อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม   อำนาจของอธิการในวัดวาอาราม 
abbess
(Noun)
บาทหลวงหญิง   บาทหลวงหญิง 
abbey
(Noun)
วัด   วัด Reverse lookup wát
abbot
(Noun)
เจ้าอาวาส   เจ้าอาวาส Reverse lookup jâo aa-wâat
abbreviate
(Verb)
ทำให้สั้นลง   ทำให้สั้นลง  tam hâi sân long
abbreviate
(Verb)
ย่อความ   ย่อความ Reverse lookup yôr kwaam
abbreviate to
(Phrasal verb)
ย่อ   ย่อ Reverse lookup yôr
abbreviated
(Adjective)
ไม่พอเพียง   ไม่พอเพียง  mâi por piang
abbreviated
(Adjective)
สั้น   สั้น Reverse lookup sân
abbreviated
(Adjective)
หายาก   หายาก  hǎa yâak
abbreviation
(Noun)
การย่อ   การย่อ Reverse lookup gaan yôr
abbreviation
(Noun)
อักษรย่อ   อักษรย่อ Reverse lookup ak-sǒn yôr
ABC of something
(Idiomatical expression)
หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง   หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง 
abdabs
()
ความรู้สึกที่กลัวมาก   ความรู้สึกที่กลัวมาก  kwaam róo-sèuk têe glua mâak
abdicate
(Verb)
ทำให้สละราชสมบัติ   ทำให้สละราชสมบัติ  tam hâi sà-là râat-chá-sǒm-bàt
abdicate
(Verb)
ละเลยหน้าที่   ละเลยหน้าที่ 
abdicate
(Verb)
สละราชสมบัติ   สละราชสมบัติ Reverse lookup sà-là râat-chá-sǒm-bàt
Pages: 1 [2] 3 4 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;