English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1099 1100 [1101] 1102 1103 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
put someone / something to the test / to trial
(Idiomatical expression)
ทดสอบ   ทดสอบ Reverse lookup tót sòp
put straight
(Idiomatical expression)
ทำให้เรียบร้อย / เป็นระเบียบ   ทำให้เรียบร้อย / เป็นระเบียบ 
put straight
(Idiomatical expression)
แก้ไขให้ถูกต้อง   แก้ไขให้ถูกต้อง  gâe kǎi hâi tòok dtông
put the arm / bite on
(Idiomatical expression)
ขู่เอาเงิน   ขู่เอาเงิน 
put the boot in
(Idiomatical expression)
เตะ   เตะ Reverse lookup dtè
put the brake on
(Idiomatical expression)
หยุดชะงัก   หยุดชะงัก  yòot chá-ngák
put the brake(s) on
(Idiomatical expression)
พยายามหยุดรถ   พยายามหยุดรถ  pá-yaa-yaam yòot rót
put the cart before the horse
(Idiomatical expression)
คิดหรือทำผิดขั้นตอน   คิดหรือทำผิดขั้นตอน  kít rěu tam pìt kân dton
put the cat among the pigeons
(Idiomatical expression)
ทำให้ยุ่งยาก   ทำให้ยุ่งยาก  tam hâi yôong-yâak
put the clock back
(Idiomatical expression)
หวนกลับไปสู่อดีต   หวนกลับไปสู่อดีต 
put the fear of God in someone
(Idiomatical expression)
ทำให้โกรธมาก   ทำให้โกรธมาก  tam hâi groht mâak
put the fear of God into someone
(Idiomatical expression)
ทำให้หวาดกลัวมาก   ทำให้หวาดกลัวมาก 
put the fear of God up someone
(Idiomatical expression)
ทำให้หวาดกลัวมาก   ทำให้หวาดกลัวมาก 
put the final / finishing touches to
(Idiomatical expression)
ทำให้สมบูรณ์ในรายละเอียด   ทำให้สมบูรณ์ในรายละเอียด 
put the kibosh on
(Idiomatical expression)
ทำให้เสีย   ทำให้เสีย  tam hâi sǐa
put the mouth on
(Idiomatical expression)
ทำให้ล้มเหลว   ทำให้ล้มเหลว 
put the tin lid on
(Idiomatical expression)
ทำลาย (บางสิ่ง) ตอนท้าย / จบ (คำไม่เป็นทางการ)   ทำลาย (บางสิ่ง) ตอนท้าย / จบ (คำไม่เป็นทางการ)  tam lai (baang sìng) dton tái / jòp (kam mâi bpen taang gaan)
put the wind up
(Idiomatical expression)
ทำให้กลัว   ทำให้กลัว  tam hâi glua
put our / your / their heads together
(Idiomatical expression)
ช่วยกันคิด   ช่วยกันคิด  chûay gan kít
put there
(Phrasal verb)
วางที่   วางที่  waang têe
put through
(Phrasal verb)
ทำให้สมบูรณ์   ทำให้สมบูรณ์  tam hâi sǒm-boon
put through
(Phrasal verb)
โทรศัพท์ติดต่อ   โทรศัพท์ติดต่อ  toh-rá-sàp dtìt dtòr
put through
(Phrasal verb)
ทำให้สอบผ่าน   ทำให้สอบผ่าน  tam hâi sòp pàan
put through
(Phrasal verb)
ทำให้ผ่าน   ทำให้ผ่าน  tam hâi pàan
put through
(Phrasal verb)
ทำให้ทรมานจาก   ทำให้ทรมานจาก 
put through
(Phrasal verb)
ฝึกสัตว์ให้แสดง   ฝึกสัตว์ให้แสดง  fèuk sàt hâi sà-daeng
put to
(Phrasal verb)
ปิดสนิท   ปิดสนิท  bpìt sà-nìt
put to
(Phrasal verb)
วางต่อจาก   วางต่อจาก  waang dtòr jàak
put to
(Phrasal verb)
เพิ่ม   เพิ่ม 
put to
(Phrasal verb)
ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง   ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง  tam hâi kâo sòo / maa těung sà-pàap baang yàang
Pages: 1 ... 1099 1100 [1101] 1102 1103 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;