English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1102 1103 [1104] 1105 1106 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
quackish
(Adjective)
ซึ่งหลอกลวง   ซึ่งหลอกลวง 
quacksalver
(Noun)
หมอเถื่อน   หมอเถื่อน Reverse lookup mǒr tèuan
quacksalver
(Noun)
คนล่อลวง   คนล่อลวง  kon lôr-luang
quad
(Noun)
สี่เหลี่ยมจัตุรัส   สี่เหลี่ยมจัตุรัส Reverse lookup sèe-lìam jàdtoorad
quad
(Noun)
ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์   ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์  chín sùan loh-hà têe chái nai gaan riang pim
quad
(Noun)
ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน   ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน  fǎa fàet têe gèrt maa próm gan 4 kon
quad
(Adjective)
ประกอบด้วยคน 4 คน   ประกอบด้วยคน 4 คน  bprà-gòp dûay kon 4 kon
quadra
(Noun)
แม่พิมพ์ขนาดเล็ก   แม่พิมพ์ขนาดเล็ก  mâe pim kà-nàat-lék
Quadragesima
(Noun)
วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์   วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ 
Quadragesima
(Adjective)
ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์   ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ 
quadrangle
(Noun)
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส Reverse lookup rôop sèe-lìam jàdtoorad
quadrangle
(Noun)
พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก   พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก 
quadrangular
(Adjective)
ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
quadrant
(Noun)
หนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม   หนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม  nèung nai sèe sùan kǒng wong-glom
quadrantal
(Adjective)
ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม   ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม 
quadraphonic
(Adjective)
เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ   เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ  gìeow gàp gaan ban-téuk rěu sâang sǐang 4 tàep
quadrat
(Noun)
ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์   ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์  chín sùan loh-hà têe chái nai gaan riang pim
quadrat
(Noun)
พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์   พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์ 
quadrate
(Noun)
สี่เหลี่ยมจตุรัส   สี่เหลี่ยมจตุรัส 
quadrate
(Adjective)
ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส   ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 
quadrate
(Verb)
ปรับตัว   ปรับตัว Reverse lookup bpràp dtua
quadrate
(Verb)
ทำให้ปรับตัว   ทำให้ปรับตัว  tam hâi bpràp dtua
quadratic
(Adjective)
เกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น   เกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น  gìeow gàp sǒm gaan 2 chán
quadratic equation
(Noun)
สมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง   สมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง 
quadratically
(Adverb)
อย่างเป็นสมการ 2 ชั้น   อย่างเป็นสมการ 2 ชั้น 
quadratics
(Noun)
สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation   สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation  sǎa-kǎa pêet ká-nít têe sèuk-sǎa gìeow gàp quadratic equation
quadrature
(Noun)
การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส   การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส  gaan sâang sèe-lìam jàdtoorad
quadrennia
(Noun)
คำนามพหูพจน์ของ quadrennium   คำนามพหูพจน์ของ quadrennium 
quadrennial
(Adjective)
ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี   ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี 
quadrennial
(Noun)
ช่วงทุก 4 ปี   ช่วงทุก 4 ปี 
Pages: 1 ... 1102 1103 [1104] 1105 1106 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;