English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1565 1566 [1567] 1568 1569 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
vivify
(Verb)
ทำให้มีชีวิตชีวา   translate thai vivify  tam hâi mee chee-wít chee-waa
viviparity
(Noun)
การออกลูกเป็นตัว   translate thai viviparity 
viviparous
(Adjective)
ที่ออกลูกเป็นตัว   translate thai viviparous 
vivisect
(Verb)
ผ่าตัดร่างกายสัตว์   translate thai vivisect  pàa dtàt râang gai sàt
vivisect
(Verb)
ผ่าตัดร่างกายสัตว์   translate thai vivisect  pàa dtàt râang gai sàt
vivisect
(Verb)
ชำแหละ   translate thai vivisect Reverse lookup cham làe
vivisection
(Noun)
การผ่าตัดร่างกายสัตว์   translate thai vivisection  gaan pàa dtàt râang gai sàt
vivisection
(Noun)
การชำแหละ   translate thai vivisection  gaan cham làe
vivisectional
(Adjective)
เกี่ยวกับการชำแหละ   translate thai vivisectional  gìeow gàp gaan cham làe
vivisectionally
(Noun)
โดยการชำแหละ   translate thai vivisectionally  doi gaan cham làe
vivisectionist
(Noun)
ผู้ชำแหละ   translate thai vivisectionist 
vixen
(Noun)
สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย   translate thai vixen 
vixen
(Noun)
ผู้หญิงชอบโมโหและชวนทะเลาะ   translate thai vixen 
vixenish
(Adjective)
เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย   translate thai vixenish 
vixenish
(Adjective)
ซึ่งชอบโมโหและชวนทะเลาะ   translate thai vixenish 
vixenishness
(Noun)
การชอบโมโหและชวนทะเลาะ   translate thai vixenishness 
vizier
(Noun)
ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม   translate thai vizier  kǒon naang pôo yài nai bprà-têt móot-sà-lim
vizierate
(Noun)
ความเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม   translate thai vizierate 
vizierate
(Noun)
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม   translate thai vizierate  jâo nâa têe rá-dàp sǒong kǒng bprà-têt náp těu sàat-sà-naa it-sà-laam
vizierial
(Adjective)
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม   translate thai vizierial  gìeow gàp jâo nâa têe rá-dàp sǒong kǒng bprà-têt náp těu sàat-sà-naa it-sà-laam
vocable
(Noun)
คำ   translate thai vocable Reverse lookup kam
vocable
(Adjective)
ที่ออกเสียงได้   translate thai vocable  têe ok sǐang dâi
vocabulary
(Noun)
รายการคำศัพท์   รายการคำศัพท์  rai gaan kam sàp
vocabulary
(Noun)
ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้   translate thai vocabulary  rá-bòp sǎn-lák-d ̀ têe mâi châi paa-sǎa dtàe chái nai gaan sèu-sǎan dâi
vocal
(Adjective)
ที่เปล่งเสียงพูด   translate thai vocal 
vocal
(Adjective)
เกี่ยวกับเสียงพูด   translate thai vocal  gìeow gàp sǐang pôot
vocal
(Noun)
เสียงที่เปล่งออกมา   translate thai vocal 
vocal
(Noun)
เสียงร้องในเพลง   translate thai vocal  sǐang róng nai pleng
vocal
(Adjective)
ที่กึกก้อง   translate thai vocal 
vocal cords
(Noun)
เส้นเสียง   translate thai vocal cords  sên sǐang
Pages: 1 ... 1565 1566 [1567] 1568 1569 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;