English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1575 1576 [1577] 1578 1579 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
wake to
(Phrasal verb)
เริ่มเข้าใจ   translate thai wake to  rêrm kâo jai
wake up
(Phrasal verb)
ตื่นขึ้น   translate thai wake up Reverse lookup dtèun kêun
wake up
(Phrasal verb)
เริ่มเข้าใจ   translate thai wake up  rêrm kâo jai
wakeful
(Adjective)
ที่ไม่สามารถหลับได้   translate thai wakeful  têe mâi sǎa-mâat làp dâi
wakeful
(Adjective)
ที่ตื่นอยู่   translate thai wakeful  têe dtèun yòo
wakeful
(Adjective)
ที่ตื่นตัว   translate thai wakeful  têe dtèun dtua
wakefully
(Adverb)
อย่างตื่นตัว   translate thai wakefully 
wakefulness
(Noun)
การตื่นตัว   translate thai wakefulness  gaan dtèun dtua
wakeless
(Adjective)
ที่ไม่ถูกรบกวนขณะหลับ   translate thai wakeless 
waken
(Verb)
ปลุกให้ตื่น   translate thai waken  bplòok hâi dtèun
waken
(Verb)
ตื่นนอน   translate thai waken Reverse lookup dtèun non
waken from
(Phrasal verb)
ปลุกจาก   translate thai waken from  bplòok jàak
waken from
(Phrasal verb)
ทำให้รู้สติ   translate thai waken from  tam hâi róo sà-dtì
waken to
(Phrasal verb)
ทำให้รู้เกี่ยวกับ   translate thai waken to  tam hâi róo gìeow gàp
waker
(Noun)
ผู้ตื่น   translate thai waker 
waking
(Adjective)
ตื่นตัว   translate thai waking Reverse lookup dtèun dtua
Waldorf salad
(Noun)
สลัดชนิดหนึ่ง   translate thai Waldorf salad  sà-làt chá-nít nèung
wale
(Noun)
รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี   translate thai wale 
wale
(Verb)
ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี   translate thai wale 
Wales
(Noun)
แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ   translate thai Wales 
walk
(Verb)
เดิน   เดิน Reverse lookup dern
walk
(Verb)
ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า   ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า  tông tîeow bpai dûay gaan dern táo
walk
(Noun)
การเดินทางโดยทางเท้า   การเดินทางโดยทางเท้า  gaan dern taang doi taang táo
walk
(Verb)
พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน   พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน 
walk
(Verb)
ช่วยให้เดิน   ช่วยให้เดิน  chûay hâi dern
walk
(Noun)
ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า   ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า  rá-yá taang têe dern taang dûay táo
walk
(Noun)
ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า   ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า  chûang way-laa têe dern taang dûay táo
walk
(Noun)
ท่วงท่าในการเดิน   ท่วงท่าในการเดิน 
walk
(Verb)
เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน   เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน  klêuan yái wát-tòo kà-nàat yài nai lák-sà-ná klái gaan dern
walk
(Verb)
วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว   วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว 
Pages: 1 ... 1575 1576 [1577] 1578 1579 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;