English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1635 1636 [1637] 1638 1639 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
write up
(Phrasal verb)
เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ   เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ 
write up
(Phrasal verb)
เขียนถึง   เขียนถึง  kǐan těung
write-down
(Noun)
การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง   การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง  gaan long rai gaan nai ban-chee dtàm gwàa moon kâa têe táe jing
write-in
(Noun)
การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ   การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ  gaan long ká-naen sǐang hâi pôo sà-màk ráp lêuak dtâng têe mâi dâi yòo nai rai chêu
write-in
(Noun)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ   ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ  pôo sà-màk ráp lêuak dtâng kon eun têe mâi dâi yòo nai rai chêu
write-off
(Noun)
การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ   การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ 
write-up
(Noun)
บทวิจารณ์   บทวิจารณ์ Reverse lookup bòt-wí-jaan
writer
(Noun)
นักเขียน   นักเขียน Reverse lookup nák kǐan
writhe
(Verb)
บิดตัวเพราะเจ็บปวด   บิดตัวเพราะเจ็บปวด 
writing
(Noun)
ตัวหนังสือ   ตัวหนังสือ Reverse lookup dtua nǎng-sěu
writing
(Noun)
ข้อเขียน   ข้อเขียน Reverse lookup kôr kǐan
writing
(Noun)
การเขียน   การเขียน Reverse lookup gaan kǐan
writing
(Noun)
ลายมือ   ลายมือ Reverse lookup lai meu
writing paper
(Noun)
กระดาษเขียนหนังสือ   กระดาษเขียนหนังสือ  grà-dàat kǐan nǎng-sěu
writing desk
(Noun)
โต๊ะเขียนหนังสือ   โต๊ะเขียนหนังสือ Reverse lookup dtó-kǐan-nǎng-sěu
written
(Verb)
กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write   กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write 
written
(Verb)
กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write   กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write 
written
(Adjective)
ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร   ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
wrong
(Adjective)
ผิด   ผิด  pìt
wrong
(Adjective)
ผิดปกติ   ผิดปกติ  pìt bpòk-gà-dtì
wrong
(Adverb)
อย่างผิดพลาด   อย่างผิดพลาด 
wrong
(Noun)
สิ่งที่ผิด   สิ่งที่ผิด 
wrong-headed
(Adjective)
ดื้อรั้น   ดื้อรั้น 
wrongdoer
(Noun)
ผู้กระทำผิดศีลธรรม   ผู้กระทำผิดศีลธรรม 
wronger
(Noun)
ผู้ผิดพลาด   ผู้ผิดพลาด 
wrongfoot someone
(Idiomatical expression)
ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน   ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน 
wrongful
(Adjective)
ซึ่งไม่ถูกต้อง   ซึ่งไม่ถูกต้อง 
wrongful
(Adjective)
ซึ่งไม่ยุติธรรม   ซึ่งไม่ยุติธรรม 
wrongfully
(Adverb)
อย่างผิดกฎหมาย   อย่างผิดกฎหมาย 
wrongfulness
(Noun)
ความไม่ถูกต้อง   ความไม่ถูกต้อง Reverse lookup kwaam mâi tòok dtông
Pages: 1 ... 1635 1636 [1637] 1638 1639 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;