English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1637 1638 [1639] 1640 1641 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
xebec
(Noun)
เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา   เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา 
xen-
(Prefix)
ต่างด้าว   ต่างด้าว Reverse lookup dtàang dâo
xeno-
(Prefix)
ต่างด้าว   ต่างด้าว Reverse lookup dtàang dâo
xenogamous
(Noun)
เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์   เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์ 
xenogenesis
(Noun)
หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต   หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต 
xenogenetic
(Noun)
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์  gìeow gàp gaan bplìan bplaeng sǎi pan
xenogenic
(Noun)
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์  gìeow gàp gaan bplìan bplaeng sǎi pan
xenograft
(Noun)
การย้ายเนื้อเยื่อจาก   การย้ายเนื้อเยื่อจาก 
xenon
(Noun)
ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe   ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe 
xenophile
(Noun)
ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ   ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ 
xenophilia
(Noun)
ความชื่นชอบชาวต่างชาติ   ความชื่นชอบชาวต่างชาติ 
xenophilous
(Adjective)
ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ   ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ 
xenophobe
(Noun)
ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ   ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ 
xenophobia
(Noun)
โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ   โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ 
xenophobic
(Adjective)
ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ   ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ 
xenophobia
(Noun)
ความกลัวของใหม่   ความกลัวของใหม่  kwaam glua kǒng mài
xer-
(Adjective)
แห้ง   แห้ง Reverse lookup hâeng
xerarch
(Noun)
ซึ่งอยู่ในที่แห้ง   ซึ่งอยู่ในที่แห้ง 
xeric
(Adjective)
เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย   เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย  gìeow gàp sà-pàap têe bpen tá-lay sai
xero-
(Adjective)
แห้ง   แห้ง Reverse lookup hâeng
xerophilous
(Adjective)
ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้   ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้ 
xerophily
(Noun)
การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้   การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้  gaan mee chee-wít yòo nai têe hâeng láeng dâi
xerophthalmia
(Noun)
ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ   ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ 
xerophthalmic
(Noun)
เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ   เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ 
xerophyte
(Noun)
ต้นไม้ในทะเลทราย   ต้นไม้ในทะเลทราย  dtôn mái nai tá-lay sai
xeroradiography
(Noun)
การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์   การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์ 
xerosere
(Noun)
การเริ่มต้นความแห้งแล้ง   การเริ่มต้นความแห้งแล้ง 
xerothemic
(Noun)
เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง   เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง  gìeow gàp chûang aa-gàat rón láe hâeng láeng
Xerox
(Noun)
เครื่องถ่ายเอกสาร   เครื่องถ่ายเอกสาร Reverse lookup krêuang tài ek-gà-sǎan
xerox
(Noun)
ถ่ายเอกสาร   ถ่ายเอกสาร Reverse lookup tài ek-gà-sǎan
Pages: 1 ... 1637 1638 [1639] 1640 1641 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;