English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
away
(Adverb)
ในที่อื่น   ในที่อื่น  nai têe eun
away
(Adverb)
ไปที่อื่น   ไปที่อื่น  bpai têe eun
away
(Adjective)
ไม่อยู่   ไม่อยู่  mâi yòo
away
(Adverb)
หมดไป   หมดไป  mòt bpai
awe
(Noun)
ความน่าเกรงขาม   ความน่าเกรงขาม 
awe
(Verb)
ทำให้เกรงขาม   ทำให้เกรงขาม 
awesome
(Adjective)
ดีเลิศ   ดีเลิศ 
awesome
(Adjective)
น่าสะพรึงกลัว   น่าสะพรึงกลัว Reverse lookup nâa-sà-preung-glua
awesome
()
เยี่ยม   เยี่ยม Reverse lookup yîam
awesome!
()
สุดยอด   สุดยอด Reverse lookup sòot yôt
awful
(Adjective)
น่ากลัว   น่ากลัว Reverse lookup nâa glua
awful
(Adjective)
แย่มาก   แย่มาก  yâe mâak
awfully
(Adverb)
อย่างเลวร้าย   อย่างเลวร้าย 
awhile
(Adverb)
ชั่วครู่   ชั่วครู่ Reverse lookup chûa krôo
awkward
(Adjective)
งุ่มง่าม   งุ่มง่าม Reverse lookup ngôom-ngâam
awkward
(Adjective)
ที่ไม่สะดวกสบาย   ที่ไม่สะดวกสบาย  têe mâi sà-dùak sà-bai
awl
(Noun)
เหล็กปลายแหลม   เหล็กปลายแหลม  lèk bplai lǎem
AWOL
(Idiomatical expression)
ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต   ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  kàat ngaan doi mâi dâi ráp a-nòo-yâat
AWOL
()
แหกคุก   แหกคุก Reverse lookup hàek kóok
awry
(Adjective)
บิดเบี้ยว   บิดเบี้ยว Reverse lookup bìt bîeow
awry
(Adjective)
ผิดพลาด   ผิดพลาด  pìt plâat
ax
(Noun)
ขวาน   ขวาน Reverse lookup kwǎan
ax
(Verb)
ฟันหรือตัดด้วยขวาน   ฟันหรือตัดด้วยขวาน  fan rěu dtàt dûay kwǎan
axe
(Noun)
ขวาน   ขวาน Reverse lookup kwǎan
axe
(Verb)
ฟันหรือตัดด้วยขวาน   ฟันหรือตัดด้วยขวาน  fan rěu dtàt dûay kwǎan
axe
()
กีต้าร์   กีต้าร์ Reverse lookup
axe wound
()
ช่องคลอด   ช่องคลอด Reverse lookup chông klôt
axil
(Noun)
ง่ามไม้   ง่ามไม้ 
axiom
(Noun)
กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป   กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป  gòt gen têe yom ráp gan tûa bpai
axis
(Noun)
แกน   แกน Reverse lookup gaen
Pages: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;