English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 391 392 [393] 394 395 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
dwindle down
(Phrasal verb)
ลดลงไปทีละน้อย   ลดลงไปทีละน้อย  lót long bpai tee lá nóy
dwindle to
(Phrasal verb)
ค่อยๆลดลงจนหมด   ค่อยๆลดลงจนหมด 
dyad
(Noun)
คู่   คู่ Reverse lookup kôo
dyadic
(Adjective)
ประกอบด้วยสอง   ประกอบด้วยสอง  bprà-gòp dûay sǒng
dyarchic
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับการปกครองที่ใช้ 2 กฎ   ที่เกี่ยวกับการปกครองที่ใช้ 2 กฎ  têe gìeow gàp gaan bpòk krong têe chái 2 gòt
dyarchy
(Noun)
การปกครองที่ใช้ 2 กฎ   การปกครองที่ใช้ 2 กฎ  gaan bpòk krong têe chái 2 gòt
dye
(Verb)
ย้อม   ย้อม Reverse lookup yóm
dye
(Noun)
สีย้อม   สีย้อม Reverse lookup sěe yóm
dyed
(Adjective)
ซึ่งย้อมสี   ซึ่งย้อมสี 
dyed-in-the-wool
(Idiomatical expression)
ดื้อรั้น   ดื้อรั้น 
dyestuff
(Noun)
สารย้อมสี   สารย้อมสี 
dyewood
(Noun)
ไม้ที่ให้สารย้อมสี   ไม้ที่ให้สารย้อมสี 
dying
(Adjective)
กำลังจะตาย   กำลังจะตาย  gam-lang jà dtai
dying to do something
(Idiomatical expression)
วิตกมากกับบางสิ่ง   วิตกมากกับบางสิ่ง 
dyke
(Noun)
เขื่อนกั้นน้ำ   เขื่อนกั้นน้ำ Reverse lookup kèuan gân nám
dyke
(Noun)
ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ   ทำนบกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงมาในที่ราบต่ำ 
dyke
(Noun)
เลสเบี้ยน   เลสเบี้ยน 
dyke
()
เลสเบี้ยน   เลสเบี้ยน 
dynameter
(Noun)
เครื่องขยายกล้องจุลทรรศน์   เครื่องขยายกล้องจุลทรรศน์ 
dynamic
(Adjective)
เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์   เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์  dtem bpai dûay plang láe kwaam kít sâang-sǎn
dynamical
(Adjective)
กระตือรือร้น   กระตือรือร้น Reverse lookup grà-dteu-reu-rón
dynamics
(Noun)
การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่   การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่  gaan sèuk-sǎa gìeow gàp plang ngaan láe gaan klêuan têe
dynamistic
(Adjective)
เกี่ยวกับพลังงาน   เกี่ยวกับพลังงาน  gìeow gàp plang ngaan
dynamite
(Verb)
ระเบิด   ระเบิด Reverse lookup rá-bèrt
dynamite
(Noun)
ระเบิด   ระเบิด Reverse lookup rá-bèrt
dynamiter
(Noun)
ระเบิด   ระเบิด Reverse lookup rá-bèrt
dynamitic
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับระเบิด   ที่เกี่ยวกับระเบิด  têe gìeow gàp rá-bèrt
dynamo
(Noun)
เครื่องผลิตกระแสไฟ   เครื่องผลิตกระแสไฟ 
dynamo
(Noun)
ผู้ที่มีความกระตือรือร้น   ผู้ที่มีความกระตือรือร้น 
dynamogenesis
(Noun)
การเกิดพลังงาน   การเกิดพลังงาน  gaan gèrt plang ngaan
Pages: 1 ... 391 392 [393] 394 395 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;