English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 580 581 [582] 583 584 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
gustatorial
(Adjective)
เกี่ยวกับรสชาติ   เกี่ยวกับรสชาติ  gìeow gàp rót châat
gustatory
(Adjective)
เกี่ยวกับรสชาติ   เกี่ยวกับรสชาติ  gìeow gàp rót châat
gusto
(Noun)
ความเพลิดเพลิน   ความเพลิดเพลิน 
gusto
()
ดื่มเบียร์   ดื่มเบียร์  dèum bia
gut
(Noun)
ความกล้าหาญ   ความกล้าหาญ Reverse lookup kwaam glâa-hǎan
gut
(Noun)
ไส้พุง   ไส้พุง Reverse lookup sâi poong
gut
(Verb)
ควักไส้ในออก   ควักไส้ในออก 
gutless
(Adjective)
ขี้ขลาด   ขี้ขลาด Reverse lookup kêe-klàat
gutless
(Noun)
ความไม่กล้าหาญ   ความไม่กล้าหาญ 
guts
()
ความกล้า   ความกล้า Reverse lookup kwaam glâa
gutsy
(Adjective)
กล้าหาญ   กล้าหาญ Reverse lookup glâa-hǎan
gutted
(Adjective)
ซึ่งเสียใจมาก   ซึ่งเสียใจมาก 
gutted
()
โกรธมากจนไม่พูดด้วย   โกรธมากจนไม่พูดด้วย  groht mâak jon mâi pôot dûay
gutter
(Noun)
รางน้ำ   รางน้ำ Reverse lookup raang nám
gutter
(Verb)
ไหลเป็นราง   ไหลเป็นราง 
gutter
(Verb)
ทำเป็นร่อง   ทำเป็นร่อง  tam bpen rông
gutter ditch
(Noun)
คู   คู Reverse lookup koo
guttersnipe
(Noun)
คนชั้นต่ำสุดของสังคม   คนชั้นต่ำสุดของสังคม  kon chán dtàm sòot kǒng sǎng-kom
guttural
(Adjective)
เกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากลำคอ   เกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากลำคอ  gìeow gàp sǐang têe gèrt jàak lam kor
gutturalize
(Verb)
ออกเสียงจากลำคอ   ออกเสียงจากลำคอ  ok sǐang jàak lam kor
guv
(Noun)
คำเรียกลูกค้า   คำเรียกลูกค้า  kam rîak lôok káa
guv
()
เจ้านาย   เจ้านาย Reverse lookup jâo nai
guvnor
()
เจ้านาย   เจ้านาย Reverse lookup jâo nai
guy
(Noun)
คนนั้น   คนนั้น  kon nán
guy
(Noun)
เชือกรัด   เชือกรัด  chêuak rát
guy
(Verb)
เยาะเย้ย   เยาะเย้ย Reverse lookup yór-yóie
guy
()
คน   คน Reverse lookup kon
guzzle
(Verb)
ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ   ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ 
guzzle down
(Phrasal verb)
ดื่มมากเกินไป   ดื่มมากเกินไป  dèum mâak gern bpai
guzzled
()
ถูกจับ   ถูกจับ  tòok jàp
Pages: 1 ... 580 581 [582] 583 584 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;