English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1101 1102 [1103] 1104 1105 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
puzzle
(Noun)
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก   ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก  bpan-hǎa rěu sà-tǎan gaan têe yâak lam bàak
puzzle
(Noun)
คนที่เข้าใจยาก   คนที่เข้าใจยาก  kon têe kâo jai yâak
puzzle out
(Phrasal verb)
เข้าใจ   เข้าใจ Reverse lookup kâo jai
puzzle over
(Phrasal verb)
คิดหนักเกี่ยวกับ   คิดหนักเกี่ยวกับ  kít nàk gìeow gàp
puzzled
(Adjective)
ซึ่งงุนงง   ซึ่งงุนงง 
puzzlement
(Noun)
ความสับสน   ความสับสน 
pya
(Noun)
หน่วยเงินตราของประเทศพม่า   หน่วยเงินตราของประเทศพม่า 
pycno-
(Noun)
หนา   หนา Reverse lookup nǎa
pyemia
(Noun)
สภาวะเลือดเป็นพิษ   สภาวะเลือดเป็นพิษ  sà-pǎa wá lêuat bpen pít
Pygmy
(Noun)
ชนเผ่าปิ๊กมี่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้   ชนเผ่าปิ๊กมี่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ 
pygmy
(Noun)
คนแคระ   คนแคระ  kon kráe
pygmy
(Adjective)
แคระ   แคระ Reverse lookup kráe
pyjamas
(Noun)
เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน   เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน  sêua gaang-geng chóot non kâo chóot gan
pyknic
(Adjective)
อ้วน   อ้วน Reverse lookup uan
pylon
(Noun)
เครื่องหมายบอกทางของสนามบิน   เครื่องหมายบอกทางของสนามบิน  krêuang mǎi bòk taang kǒng sà-nǎam bin
pylorus
(Noun)
กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum   กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum  grà-pór aa-hǎan sùan tái têe bpèrt kâo sòo sùan duodenum
pyo-
(Noun)
หนอง   หนอง Reverse lookup nǒng
pyorrhea
(Noun)
โรคเหงือกอักเสบ   โรคเหงือกอักเสบ  rohk ngèuak ak-sèp
pyorrhea
(Noun)
การมีหนอง   การมีหนอง  gaan mee nǒng
pyorrhoea
(Noun)
การมีหนอง   การมีหนอง  gaan mee nǒng
pyramid
(Noun)
พีระมิด   พีระมิด Reverse lookup pee-rá-mít
pyramid
(Noun)
สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด   สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด  sìng kǒng têe mee rôop song měuan pee-rá-mít
pyramid
(Noun)
การต่อตัว   การต่อตัว 
pyramid
(Verb)
ทำเป็นรูปทรงพีระมิด   ทำเป็นรูปทรงพีระมิด  tam bpen rôop song pee-rá-mít
pyramidal
(Adjective)
ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด   ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด 
pyre
(Noun)
กองฟืน   กองฟืน  gong feun
pyretic
(Adjective)
ซึ่งทำให้เป็นไข้ได้   ซึ่งทำให้เป็นไข้ได้ 
pyro-
(Prefix)
ไฟ   ไฟ Reverse lookup fai
pyromania
(Noun)
โรคจิตชอบลอบวางเพลิง   โรคจิตชอบลอบวางเพลิง 
pyron
(Noun)
ประตูเข้า   ประตูเข้า Reverse lookup bprà-dtoo kâo
Pages: 1 ... 1101 1102 [1103] 1104 1105 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;