English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 1638 1639 [1640] 1641 1642 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
XS
(Abbreviation)
คำย่อของ extra small   คำย่อของ extra small  kam yôr kǒng extra small
Xt.
(Abbreviation)
พระเยซูคริสต์   พระเยซูคริสต์ 
XTC
()
ยาอี   ยาอี 
Xtian
(Noun)
คริสเตียน   คริสเตียน Reverse lookup krít-dtian
xylan
(Noun)
คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง   คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง  kaa-boh-hai-dày-rót chá-nít nèung
xylem
(Noun)
ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร   ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร 
Xylocaine
(Noun)
ยาชาซึ่งมีชื่อว่าไซโลเคน   ยาชาซึ่งมีชื่อว่าไซโลเคน 
xylograph
(Noun)
การแกะสลักไม้   การแกะสลักไม้ 
xylographical
(Adjective)
ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้   ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ 
xylography
(Noun)
ศิลปะในการแกะสลักไม้   ศิลปะในการแกะสลักไม้ 
xylograpic
(Adjective)
ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้   ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้ 
xyloid
(Adjective)
คล้ายเนื้อไม้   คล้ายเนื้อไม้  klái néua-mái
xylophagous
(Adjective)
ซึ่งทำลายเนื้อไม้   ซึ่งทำลายเนื้อไม้ 
xylophone
(Noun)
เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด   เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด 
xylophone
(Noun)
เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด 
xylophonist
(Noun)
ผู้เล่น xylophone   ผู้เล่น xylophone 
xylose
(Noun)
น้ำตาลเพนโทส   น้ำตาลเพนโทส 
xylotomist
(Noun)
ผู้ตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์   ผู้ตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
xylotomous
(Adjective)
ซึ่งเจาะหรือไชเนื้อไม้   ซึ่งเจาะหรือไชเนื้อไม้ 
xylotomy
(Noun)
การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์   การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  gaan dtàt néua-mái pêua sèuk-sǎa dûay glông joon tát-sà
xysma
(Noun)
ชิ้นเนื้อเยื่อที่อาจพบได้ในอุจจาระ   ชิ้นเนื้อเยื่อที่อาจพบได้ในอุจจาระ 
xyster
(Noun)
เครื่องมือผ่าตัดสำหรับตะไบกระดูก   เครื่องมือผ่าตัดสำหรับตะไบกระดูก  krêuang meu pàa dtàt sǎm-ràp dtà-bai grà-dòok
y
(Noun)
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25   พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25 
Y chromosome
(Noun)
โครโมโซมเพศ   โครโมโซมเพศ  kroh-moh-sohm pêt
y-axis
(Noun)
แกนในแนวตั้งของกราฟ   แกนในแนวตั้งของกราฟ 
Y.M.C.A.
(Abbreviation)
คำย่อของ Young Men's Christian Association   คำย่อของ Young Men's Christian Association  kam yôr kǒng Young Men's Christian Association
yabber
(Verb)
พูดรัว   พูดรัว Reverse lookup pôot rua
yabber
(Verb)
พูดรัว   พูดรัว Reverse lookup pôot rua
yabber
(Noun)
การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก   การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก  gaan pôot têe rew láe kâo jai yâak
yacht
(Noun)
เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ   เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ 
Pages: 1 ... 1638 1639 [1640] 1641 1642 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;