English Thai Dictionary

grand tour

(Noun)
การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป   translate thai grand tour  gaan tông tîeow bpai yang meuang yài rěu sǎm-kan doi chà-pór nai yóo-rohp
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;