English Thai Dictionary

slum

(Verb)
ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่   ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่  yom yòo nai sà-tǎan têe sèuam sohm rěu têe mâi nâa yòo
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;