English Thai Dictionary

V-E Day

(Noun)
วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป   วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป  wan bprà-gàat chai chá-ná kǒng pan-tá-mít dtòr yay-rá-man nai yóo-rohp
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;