English Thai Dictionary

Wahhabism

(Noun)
การนับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด   translate thai Wahhabism  gaan náp těu sàat-sà-naa it-sà-laam ní-gai nèung yàang krêng-krát
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;