English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
aerodynamics
(Noun)
กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ   กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและก๊าซ 
aerodyne
(Noun)
เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ   เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ  krêuang bin bprà-pêt nèung têe nàk gwàa aa-gàat
aerography
(Noun)
การศึกษาสภาพอากาศหรือบรรยากาศ   การศึกษาสภาพอากาศหรือบรรยากาศ 
aerolite
(Noun)
อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน   อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน  ook-gaa-bàat têe sùan yài bprà-gòp dûay hǐn
aeromechanic
(Adjective)
ซึ่งเกี่ยวกับกลศาสตร์อากาศหรือก๊าซ   ซึ่งเกี่ยวกับกลศาสตร์อากาศหรือก๊าซ 
aeromedicine
(Noun)
วิชาแพทย์ทางอากาศ   วิชาแพทย์ทางอากาศ 
aerometer
(Noun)
เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ   เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ 
aeronaut
(Noun)
นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน   นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน 
aeronautical
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน   ที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน  têe gìeow gàp gaan sèuk-sǎa gìeow gàp gaan ok bàep rěu sâang krêuang bin
aeronautics
(Noun)
การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน   การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน  gaan sèuk-sǎa gìeow gàp gaan ok bàep rěu sâang krêuang bin
aeroneurosis
(Noun)
ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน   ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน  kwaam pìt bpòk-gà-dtì kǒng rá-bòp bprà-sàat têe gèrt gàp nák bin nêuang-jàak kwaam krîat nai gaan bin
aeroplane
(Noun)
เครื่องบิน   เครื่องบิน Reverse lookup krêuang bin
aerosol
(Noun)
ละอองของเหลว   ละอองของเหลว 
aerospace
(Adjective)
เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ   เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ  gìeow gàp a-wá-gàat rěu yaan a-wá-gàat
aerospace
(Noun)
บรรยากาศและอากาศทั้งหมด   บรรยากาศและอากาศทั้งหมด 
aerosphere
(Noun)
ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก   ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก 
aerostat
(Noun)
วัตถุเช่นบอลลูนที่ลอยในอากาศได้โดยใช้แก๊ส   translate thai aerostat 
aerostatics
(Noun)
การศึกษาเกี่ยวกับก๊าซหรืออากาศธาตุ   translate thai aerostatics  gaan sèuk-sǎa gìeow gàp gáat rěu aa-gàat tâat
aerostation
(Noun)
วิทยาศาสตร์หรือศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้างวัตถุเช่น บอลลูนให้ลอยในอากาศ   วิทยาศาสตร์หรือศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้างวัตถุเช่น บอลลูนให้ลอยในอากาศ 
aery
(Noun)
ที่จับต้องไม่ได้   translate thai aery  têe jàp dtông mâi dâi
aesthesia
(Noun)
ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   translate thai aesthesia 
aesthete
(Noun)
ผู้ที่ชอบความงาม   translate thai aesthete 
aesthetic
(Adjective)
งาม   translate thai aesthetic Reverse lookup ngaam
aesthetic
(Adjective)
ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ   translate thai aesthetic 
aesthetic
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับความงาม   translate thai aesthetic  têe gìeow gàp kwaam ngaam
aesthetic
(Noun)
หลักแห่งความงาม   translate thai aesthetic 
aesthetics
(Noun)
สุนทรียศาสตร์   translate thai aesthetics Reverse lookup sǒon-tor-reey-sàat
aestival
(Adjective)
แห่งฤดูร้อน   translate thai aestival 
aestivate
(Verb)
ผ่านฤดูร้อน   translate thai aestivate  pàan rí-doo rón
aether
(Noun)
สารอีเทอร์   translate thai aether 
Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;