English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
afterburner
(Noun)
อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์   อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์  oo-bpà-gon chûay nai gaan pǎo mâi kǒng krêuang-yon
aftercare
(Noun)
การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น   การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น  gaan doo lae kon kâi nai chûang pák féun
afterdeck
(Noun)
ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ   ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ  sùan tái kǒng dàat fáa reua
aftereffect
(Noun)
ผลกระทบ   ผลกระทบ Reverse lookup pǒn-gà-rá-tóp
afterglow
(Noun)
แสงสายัณห์   แสงสายัณห์ 
afterlife
(Noun)
ชีวิตหลังความตาย   ชีวิตหลังความตาย 
aftermath
(Noun)
การเพาะปลูกครั้งที่สอง   การเพาะปลูกครั้งที่สอง  gaan pór bplòok kráng têe sǒng
aftermath
(Noun)
ผลที่ตามมา   ผลที่ตามมา  pǒn têe dtaam maa
aftermost
(Adjective)
ท้ายสุด   ท้ายสุด Reverse lookup tái sòot
afternoon
(Noun)
ช่วงหลัง   ช่วงหลัง  chûang lǎng
afternoon
(Noun)
ตอนบ่าย   ตอนบ่าย Reverse lookup dton bài
afternoon
(Interjection)
สวัสดีตอนบ่าย   สวัสดีตอนบ่าย  sà-wàt-dee dton bài
afternoons
(Adverb)
ทุกตอนบ่ายของทุกวัน   ทุกตอนบ่ายของทุกวัน 
afterpains
(Noun)
ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร   ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร 
afters
()
การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด   การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด 
aftershock
(Noun)
แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง   แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง  pàen din wǎi lék-nóy têe gèrt lǎng jàak pàen din wǎi roon raeng
aftertaste
(Noun)
รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก   รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก 
afterthought
(Noun)
ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง   ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง  kwaam kít rěu gaan pí-jaan-naa pai lǎng
aftertime
(Noun)
อนาคต   อนาคต Reverse lookup a-nǎa-kót
afterward
(Adverb)
ภายหลัง   ภายหลัง Reverse lookup pai lǎng
afterwards
(Adverb)
ภายหลัง   ภายหลัง Reverse lookup pai lǎng
again
(Adverb)
เช่นเคย   เช่นเคย Reverse lookup chên koie
again
(Adverb)
ในอีกด้านหนึ่ง   ในอีกด้านหนึ่ง  nai eek dâan nèung
again
(Adverb)
เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว   เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว 
again
(Adverb)
อีกครั้ง   อีกครั้ง  eek kráng
against
(Preposition)
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์   เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  gìeow kông gàp hèt gaan
against
(Preposition)
ดูขัดแย้งกับ   ดูขัดแย้งกับ  doo kàt yáeng gàp
against
(Preposition)
ต่อต้าน   ต่อต้าน Reverse lookup dtòr dtâan
against
(Preposition)
ต้าน   ต้าน Reverse lookup dtâan
against
(Preposition)
ทาบ   ทาบ Reverse lookup tâap
Pages: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;