English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
agree about
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree on
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree on
(Phrasal verb)
ตัดสินว่าเป็น   ตัดสินว่าเป็น 
agree to
(Phrasal verb)
อนุมัติ   อนุมัติ Reverse lookup a-nòo-mát
agree to disagree
()
เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง   เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง  hěn póng gan bon kwaam hěn têe dtàek dtàang
agree upon
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree upon
(Phrasal verb)
ตัดสินว่าเป็น   ตัดสินว่าเป็น 
agree with
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree with
(Phrasal verb)
ยอมรับ   ยอมรับ Reverse lookup yom ráp
agree with
(Phrasal verb)
เข้ากันได้กับ   เข้ากันได้กับ  kâo gan dâi gàp
agree with
(Phrasal verb)
ดีต่อสุขภาพของ   ดีต่อสุขภาพของ  dee dtòr sòok-kà-pâap kǒng
agreeable
(Adjective)
ซึ่งยินยอม   ซึ่งยินยอม 
agreeable
(Adjective)
เป็นที่พึงพอใจ   เป็นที่พึงพอใจ 
agreeable
(Adjective)
เป็นมิตร   เป็นมิตร Reverse lookup bpen mít
agreement
(Noun)
การเห็นพ้อง   การเห็นพ้อง 
agreement
(Noun)
ข้อตกลง   ข้อตกลง 
agreement
(Noun)
ความสอดคล้องทางไวยากรณ์   ความสอดคล้องทางไวยากรณ์  kwaam sòt klóng taang wai-yaa-gon
agreement
(Noun)
คำสัญญา   คำสัญญา Reverse lookup kam sǎn-yaa
agricultural
(Adjective)
ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม   ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม  têe gìeow gàp gà-sày-dtà-gon rom
agriculturalist
(Noun)
กสิกร   กสิกร Reverse lookup gà-sì-gon
agriculture
(Noun)
เกษตรกรรม   เกษตรกรรม Reverse lookup gà-sày-dtà-gon rom
agriculturist
(Noun)
กสิกร   กสิกร Reverse lookup gà-sì-gon
agrology
(Noun)
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร   วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร 
agronomics
(Noun)
วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร   translate thai agronomics 
agronomy
(Noun)
วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร   translate thai agronomy 
aground
(Adverb)
บนพื้นดิน   บนพื้นดิน  bon péun din
aground
(Adjective)
บนพื้นดิน   บนพื้นดิน  bon péun din
ague
(Noun)
อาการมีไข้   translate thai ague 
ague
(Noun)
อาการสั่น   translate thai ague 
ah
(Interjection)
ฮ้า   translate thai ah Reverse lookup háa
Pages: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;