English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
Air Chief Marshal
(Noun)
พลอากาศเอก   พลอากาศเอก Reverse lookup pon aa-gàat ek
air command
(Noun)
กองบัญชาการกองทัพอากาศ   กองบัญชาการกองทัพอากาศ  gong ban-chaa gaan gong táp aa-gàat
air conditioner
(Noun)
เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศ Reverse lookup krêuang bpràp aa-gàat
air force
(Noun)
กองทัพอากาศ   กองทัพอากาศ Reverse lookup gong táp aa-gàat
Air Force One
(Noun)
เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา   เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา  krêuang bin sǎm-ràp bprà-taa-naa-típ-dee kǒng bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
air gun
(Noun)
ปืนลม   ปืนลม Reverse lookup bpeun lom
air hole
(Noun)
หลุมอากาศ   หลุมอากาศ Reverse lookup lǒom aa-gàat
air lane
(Noun)
เส้นทางการบิน   เส้นทางการบิน  sên taang gaan bin
air letter
(Noun)
ไปรษณีย์อากาศ   ไปรษณีย์อากาศ Reverse lookup bprai-sà-nee aa-gàat
air lock
(Noun)
ภาวะอากาศอุดตัน   ภาวะอากาศอุดตัน  paa wá aa-gàat oot dtan
air one's dirty linen in public
(Idiomatical expression)
พูดถึงเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะ   พูดถึงเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะ 
air one's grievances
(Idiomatical expression)
ร้องเรียน   ร้องเรียน Reverse lookup róng rian
air one's pores
()
เปลือย   เปลือย Reverse lookup bpleuay
air pocket
(Noun)
หลุมอากาศ   หลุมอากาศ Reverse lookup lǒom aa-gàat
air pollution
(Noun)
มลพิษทางอากาศ   มลพิษทางอากาศ Reverse lookup mon pít taang aa-gàat
air pressure
(Noun)
ความกดอากาศ   ความกดอากาศ Reverse lookup kwaam gòt aa-gàat
air raid
(Noun)
การโจมตีทางอากาศ   การโจมตีทางอากาศ Reverse lookup gaan-johm-dtee-taang-aa-gàat
air rifle
(Noun)
ปืนลมไรเฟิล   ปืนลมไรเฟิล 
air sac
(Noun)
ถุงลม   translate thai air sac Reverse lookup tǒong lom
air shaft
(Noun)
ปล่องที่มีอากาศเข้า   ปล่องที่มีอากาศเข้า  bplòng têe mee aa-gàat kâo
air ship
(Noun)
เรือบิน   เรือบิน Reverse lookup reua bin
air squadron
(Noun)
ฝูงบิน   translate thai air squadron Reverse lookup fǒong bin
air-bags
()
ปอด   translate thai air-bags Reverse lookup bpòt
air-conditioned
(Adjective)
หนาวเย็น   หนาวเย็น Reverse lookup nǎo yen
air-conditioner
(Noun)
เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศ Reverse lookup krêuang bpràp aa-gàat
air-minded
(Adjective)
ซึ่งสนใจการบิน   ซึ่งสนใจการบิน 
air-raid shelter
(Noun)
หลุมหลบภัย   หลุมหลบภัย Reverse lookup lǒom lòp-pai
airbase
(Noun)
ฐานทัพอากาศ   ฐานทัพอากาศ Reverse lookup tǎan táp aa-gàat
airborne
(Noun)
ที่ส่งโดยทางอากาศ   ที่ส่งโดยทางอากาศ  têe sòng doi taang aa-gàat
airbrush
(Noun)
แปรงพ่นสี   แปรงพ่นสี  bpraeng pôn sěe
Pages: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;