English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
alarm
(Noun)
กระดิ่งของนาฬิกาปลุก   กระดิ่งของนาฬิกาปลุก 
alarm
(Noun)
ความกลัว   ความกลัว Reverse lookup kwaam glua
alarm
(Verb)
ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย   ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย  dtìt dtâng oo-bpà-gon dteuan pai
alarm
(Verb)
เตือนภัย   เตือนภัย Reverse lookup dteuan pai
alarm
(Verb)
ทำให้กลัว   ทำให้กลัว  tam hâi glua
alarm
(Noun)
สัญญาณเตือนภัย   สัญญาณเตือนภัย  sǎn-yaan dteuan pai
alarm clock
(Noun)
นาฬิกาปลุก   นาฬิกาปลุก Reverse lookup naa-lí-gaa bplòok
alarmed
(Adjective)
ที่ตื่นกลัว   ที่ตื่นกลัว  têe dtèun glua
alarming
(Adjective)
ซึ่งน่าตกใจ   ซึ่งน่าตกใจ 
alarmist
(Adjective)
ที่ตื่นตูม   ที่ตื่นตูม 
alarmist
(Noun)
พวกกระต่ายตื่นตูม   พวกกระต่ายตื่นตูม 
alarum
(Noun)
ความตกใจ   ความตกใจ Reverse lookup kwaam dtòk jai
alas
(Interjection)
คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ   คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ 
alate
(Adjective)
ซึ่งมีปีก   ซึ่งมีปีก 
alb
(Noun)
เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง   เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง  sêua kloom yao kǒng bàat lǔang
albacore
(Noun)
ปลาทูน่าชนิดหนึ่ง   ปลาทูน่าชนิดหนึ่ง 
albatross
(Noun)
นกทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งตระกูล Diomedeidae   translate thai albatross  nók tá-lay kà-nàat yài chá-nít nèung dtrà-goon Diomedeidae
albeit
(Conjunction)
ถึงแม้ว่า   ถึงแม้ว่า Reverse lookup těung máe wâa
albinism
(Noun)
ภาวะผิวเผือก   translate thai albinism 
albino
(Noun)
คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก   translate thai albino 
album
(Noun)
ชุดแผ่นเสียง   translate thai album  chóot pàen sǐang
album
(Noun)
แผ่นเสียง   translate thai album Reverse lookup pàen sǐang
album
(Noun)
สมุดเปล่า   translate thai album 
albumen
(Noun)
ไข่ขาว   translate thai albumen Reverse lookup kài kǎo
albumin
(Noun)
โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด   translate thai albumin  bproh-dteen chá-nít nèung póp nai kài nom néua sàt láe lêuat
alchemy
(Noun)
การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น   การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น  gaan bplìan bplaeng baang sìng hâi dee kêun rěu mee plang mâak kêun
alchemy
(Noun)
การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต   การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต 
alchy
()
เครื่องดื่มอัลกอฮอล์   translate thai alchy 
alcohol
(Noun)
เหล้า   เหล้า Reverse lookup lâo
alcohol
(Noun)
แอลกอฮอล์   แอลกอฮอล์ Reverse lookup aen-gor-hor
Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;