English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
acclaim
(Noun)
เสียงโห่ร้อง   เสียงโห่ร้อง  sǐang hòh róng
acclaim
(Verb)
โห่ร้อง   โห่ร้อง Reverse lookup hòh róng
acclimate
(Verb)
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ   ปรับตัวให้ชินกับอากาศ 
acclimate
(Verb)
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ   ปรับตัวให้ชินกับอากาศ 
acclimatize
(Verb)
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ   ปรับตัวให้ชินกับอากาศ 
acclimatize
(Verb)
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ   ปรับตัวให้ชินกับอากาศ 
acclimatize to
(Phrasal verb)
ปรับตัวเข้ากับ   ปรับตัวเข้ากับ  bpràp dtua kâo gàp
acclivity
(Noun)
ความชัน   ความชัน Reverse lookup kwaam chan
accolade
(Noun)
รางวัล   รางวัล Reverse lookup raang-wan
accommodate
(Verb)
จัดที่อยู่ให้   จัดที่อยู่ให้  jàt têe yòo hâi
accommodate
(Verb)
จัดให้เหมาะ   จัดให้เหมาะ  jàt hâi mǒr
accommodate
(Verb)
บรรลุข้อตกลง   บรรลุข้อตกลง 
accommodate
(Verb)
บรรลุข้อตกลง   บรรลุข้อตกลง 
accommodate
(Verb)
ปรับตัว   ปรับตัว Reverse lookup bpràp dtua
accommodate
(Verb)
ปรับโฟกัสของตา   ปรับโฟกัสของตา 
accommodate
(Verb)
ให้ยืมเงิน   ให้ยืมเงิน  hâi yeum ngern
accommodate to
(Phrasal verb)
ปรับให้เข้ากับ   ปรับให้เข้ากับ  bpràp hâi kâo gàp
accommodate with
(Phrasal verb)
เตรียมไว้ให้   เตรียมไว้ให้ 
accommodating
(Adjective)
ที่ช่วยเหลือ   ที่ช่วยเหลือ  têe chûay lěua
accommodation
(Noun)
การตกลงกัน   การตกลงกัน  gaan dtòk long gan
accommodation
(Noun)
การปรับตัว   การปรับตัว Reverse lookup gaan bpràp dtua
accommodation
(Noun)
การปรับโฟกัสของตา   การปรับโฟกัสของตา 
accommodation
(Noun)
การอำนวยความสะดวก   การอำนวยความสะดวก Reverse lookup gaan am-nuay kwaam sà-dùak
accommodation
(Noun)
เงินกู้ยืม   เงินกู้ยืม  ngern gôo yeum
accommodations
(Noun)
ที่พัก   ที่พัก  têe pák
accompaniment
(Noun)
สิ่งที่เพิ่มเติม   สิ่งที่เพิ่มเติม 
accompany
(Verb)
ประกอบกับ   ประกอบกับ  bprà-gòp gàp
accompany
(Verb)
ไปเป็นเพื่อน   ไปเป็นเพื่อน  bpai bpen pêuan
accompany with
(Phrasal verb)
ทำพร้อมกับ   ทำพร้อมกับ  tam próm gàp
accompanying
(Adjective)
ี่ที่เพิ่มเติม   translate thai accompanying 
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;