English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
accordingly
(Adverb)
ตามนั้น   ตามนั้น Reverse lookup dtaam nán
accordingly
(Adverb)
อย่างสอดคล้อง   อย่างสอดคล้อง 
accordion
(Noun)
หีบเพลง   หีบเพลง Reverse lookup hèep pleng
accost
(Verb)
ทัก   ทัก Reverse lookup ták
accost
(Verb)
เสนอขายตัว   เสนอขายตัว  sà-něr kǎi dtua
accustom to
(Phrasal verb)
เคยชินกับ   เคยชินกับ  koie chin gàp
accouchement
(Noun)
การให้กำเนิด   การให้กำเนิด  gaan hâi gam-nêrt
account
(Noun)
การคำนวณ   การคำนวณ Reverse lookup gaan kam-nuan
account
(Noun)
การบรรยาย   การบรรยาย Reverse lookup gaan banyai
account
(Verb)
ทำรายการบัญชี   ทำรายการบัญชี 
account
(Noun)
บัญชี   บัญชี Reverse lookup ban-chee
account
(Noun)
บัญชีเงินฝาก   บัญชีเงินฝาก Reverse lookup ban-chee ngern fàak
account
(Verb)
พิจารณา   พิจารณา Reverse lookup pí-jaan-naa
account
(Noun)
รายงาน   รายงาน Reverse lookup rai ngaan
account for
(Phrasal verb)
อธิบาย   อธิบาย  a-tì-bai
account for
(Phrasal verb)
ฆ่า   ฆ่า Reverse lookup kâa
account for
(Phrasal verb)
ชดใช้   ชดใช้ Reverse lookup chót-chái
account for preferences
(Idiomatical expression)
สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ   สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
account for tastes
(Idiomatical expression)
สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ   สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
account to
(Phrasal verb)
ตอบคำถาม   ตอบคำถาม Reverse lookup dtòp kam tǎam
accountable
(Adjective)
ที่สามารถอธิบายได้   ที่สามารถอธิบายได้  têe sǎa-mâat a-tì-bai dâi
accountancy
(Noun)
การบัญชี   การบัญชี Reverse lookup gaan ban-chee
accountant
(Noun)
นักบัญชี   นักบัญชี 
accounting
(Noun)
หลักการบัญชี   หลักการบัญชี  làk gaan ban-chee
accouter
(Verb)
สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร   สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร  sǔam rěu dtàeng krêuang bàep doi chà-pór krêuang bàep tá-hǎan
accoutre
(Verb)
สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร   สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร  sǔam rěu dtàeng krêuang bàep doi chà-pór krêuang bàep tá-hǎan
accredit
(Verb)
แต่งตั้ง   แต่งตั้ง Reverse lookup dtàeng dtâng
accredit
(Verb)
แต่งตั้งให้เป็นฑูต   แต่งตั้งให้เป็นฑูต 
accredit
(Verb)
ให้การยอมรับนับถือ   ให้การยอมรับนับถือ  hâi gaan yom ráp náp těu
accredit to
(Phrasal verb)
ถือว่าเป็นของ   translate thai accredit to  těu wâa bpen kǒng
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;