English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
adhere to
(Phrasal verb)
ติดอยู่กับ   ติดอยู่กับ  dtìt yòo gàp
adhere to
(Phrasal verb)
ศรัทธาต่อ   ศรัทธาต่อ  sàt-taa dtòr
adherence
(Noun)
การยึดมั่น   การยึดมั่น Reverse lookup gaan yéut-mân
adherent
(Adjective)
ซึ่งติดแน่น   ซึ่งติดแน่น 
adherent
(Noun)
พลพรรค   พลพรรค Reverse lookup pon-pák
adhesion
(Noun)
การติดแน่น   การติดแน่น  gaan dtìt nâen
adhesion
(Noun)
สิ่งที่ติดอยู่   สิ่งที่ติดอยู่ 
adhesive
(Adjective)
ซึ่งติดแน่น   ซึ่งติดแน่น 
adhesive
(Noun)
สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้   สิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้ 
adhibit
(Verb)
ยอมให้ใช้   ยอมให้ใช้  yom hâi chái
adieu
(Noun)
การจากลา   การจากลา  gaan jàak laa
adieu
(Interjection)
ลาก่อน   ลาก่อน Reverse lookup laa gòn
adit
(Noun)
ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง   ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง  taang lâat yao kâo bpai nai měuang
adj.
(Noun)
คำคุณศัพท์   คำคุณศัพท์ Reverse lookup kam koon sàp
adjacency
(Noun)
ความใกล้   ความใกล้ 
adjacent
(Adjective)
ติดกัน   ติดกัน Reverse lookup dtìt gan
adjective
(Adjective)
เกี่ยวกับคุณศัพท์   เกี่ยวกับคุณศัพท์ 
adjective
(Noun)
คำคุณศัพท์   คำคุณศัพท์ Reverse lookup kam koon sàp
adjoin
(Verb)
ติด   ติด Reverse lookup dtìt
adjoin
(Verb)
มีเขตแดนติดกัน   มีเขตแดนติดกัน  mee kèt daen dtìt gan
adjoin
(Verb)
มีเขตแดนติดกับ   มีเขตแดนติดกับ  mee kèt daen dtìt gàp
adjourn
(Verb)
บอกเลื่อน   บอกเลื่อน 
adjourn
(Verb)
บอกเลื่อน   บอกเลื่อน 
adjourn
(Verb)
ออกจากที่นัดพบ   ออกจากที่นัดพบ  ok jàak têe nát póp
adjourn for
(Phrasal verb)
เลื่อนไปเพื่อ   เลื่อนไปเพื่อ 
adjourn to
(Phrasal verb)
ย้ายไป   ย้ายไป  yái bpai
adjourn to
(Phrasal verb)
เลื่อนออกไป   เลื่อนออกไป 
adjournment
(Noun)
การเลื่อน   การเลื่อน 
adjudge
(Verb)
ตัดสิน   ตัดสิน Reverse lookup dtàt-sǐn
adjudicate
(Verb)
วินิจฉัย   translate thai adjudicate Reverse lookup wí-nít-chǎi
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;