English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
administer
(Verb)
จัดการ   จัดการ Reverse lookup jàt gaan
administer
(Verb)
ดูแล   ดูแล  doo lae
administer
(Verb)
ให้ยา   ให้ยา Reverse lookup hâi yaa
administer to
(Phrasal verb)
ให้ (บางสิ่ง) กับ   ให้ (บางสิ่ง) กับ  hâi (baang sìng ) gàp
administrate
(Verb)
บริหารงาน   บริหารงาน Reverse lookup bor-rí-hǎan-ngaan
administration
(Noun)
การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน   การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน  gaan jàt-bàeng sáp-sǐn têe din
administration
(Noun)
การบริหาร   การบริหาร Reverse lookup gaan-bor-rí-hǎan
administration
(Noun)
การบริหารรัฐกิจ   การบริหารรัฐกิจ 
administration
(Noun)
คณะบริหาร   คณะบริหาร Reverse lookup ká-ná-bor-rí-hǎan
administration
(Noun)
เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ   เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ 
administration
(Noun)
ระยะเวลาการบริหารงาน   ระยะเวลาการบริหารงาน  rá-yá way-laa gaan bor-rí-hǎan-ngaan
administrative
(Adjective)
เกี่ยวกับการบริหาร   เกี่ยวกับการบริหาร  gìeow gàp gaan-bor-rí-hǎan
administrator
(Noun)
ผู้บริหาร   ผู้บริหาร Reverse lookup pôo-bor-rí-hǎan
admirable
(Adjective)
น่าชมเชย   น่าชมเชย Reverse lookup nâa chom choie
admirably
(Adverb)
อย่างน่าชื่นชม   อย่างน่าชื่นชม 
admiral
(Noun)
นาวิกโยธิน   นาวิกโยธิน Reverse lookup naa-wík-yoh-tin
admiral
(Noun)
ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย   ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย  pěe sêua kà-nàat yài chá-nít nèung mee sěe sǔay
admiral
(Noun)
พลเรือเอก   พลเรือเอก Reverse lookup pon reua ek
admiral
(Noun)
เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่   เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่ 
admiralty
(Noun)
หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ   หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ 
admiration
(Noun)
การชื่นชม   การชื่นชม  gaan chêun chom
admiration
(Noun)
บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม   บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม 
admire
(Verb)
นับถือ   นับถือ Reverse lookup náp těu
admiring
(Adjective)
น่าชมเชย   น่าชมเชย Reverse lookup nâa chom choie
admissible
(Adjective)
ซึ่งยอมรับได้   ซึ่งยอมรับได้ 
admissible
(Adjective)
ซึ่งยอมให้เข้า   ซึ่งยอมให้เข้า 
admission
(Noun)
การประกาศยอมรับ   การประกาศยอมรับ  gaan bprà-gàat yom ráp
admission
(Noun)
ค่าธรรมเนียมในการเข้า   ค่าธรรมเนียมในการเข้า  kâa tam-niam nai gaan kâo
admission
(Noun)
คำสารภาพ   คำสารภาพ Reverse lookup kam sǎa-rá-pâap
admission
(Noun)
สิทธิ์ในการเข้าไป   translate thai admission 
Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;