English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 880 881 [882] 883 884 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
mutability
(Noun)
ความไม่แน่นอน   ความไม่แน่นอน Reverse lookup kwaam mâi-nâe non
mutableness
(Noun)
ความไม่แน่นอน   ความไม่แน่นอน Reverse lookup kwaam mâi-nâe non
mutagenesis
(Noun)
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง   จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง  jòot rêrm-dtôn kǒng gaan bplìan bplaeng
mutant
(Adjective)
ซึ่งเปลี่ยนแปลง   ซึ่งเปลี่ยนแปลง 
mutant
(Noun)
สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่   สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่ 
mutate
(Verb)
เปลี่ยนแปลง   เปลี่ยนแปลง Reverse lookup bplìan bplaeng
mutate
(Verb)
เปลี่ยนแปลง   เปลี่ยนแปลง Reverse lookup bplìan bplaeng
mutation
(Noun)
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ   การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  gaan bplìan bplaeng dtaam tam-má-châat
mutation
(Noun)
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง   สิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
mutational
(Adjective)
ซึ่งเปลี่ยนแปลง   ซึ่งเปลี่ยนแปลง 
mutational
(Adjective)
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  gìeow gàp gaan bplìan bplaeng
mutationally
(Adverb)
อย่างเปลี่ยนแปลง   อย่างเปลี่ยนแปลง 
mutative
(Adjective)
ซึ่งเปลี่ยนแปลง   ซึ่งเปลี่ยนแปลง 
mute
(Adjective)
ไม่ออกเสียง   ไม่ออกเสียง  mâi ok sǐang
mute
(Adjective)
ไม่แก้ตัว   ไม่แก้ตัว  mâi gâe dtua
mute
(Adjective)
ใบ้   ใบ้ Reverse lookup bâi
mute
(Noun)
คนใบ้   คนใบ้  kon bâi
mute
(Noun)
คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา   คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา  kon têe mâi gâe dtua mêua tòok glào hǎa
mute
(Noun)
การไม่ออกเสียง   การไม่ออกเสียง  gaan mâi ok sǐang
muted
(Adjective)
เงียบ   เงียบ Reverse lookup ngîap
mutely
(Adverb)
อย่างไม่ออกเสียง   อย่างไม่ออกเสียง 
muteness
(Noun)
การไม่ออกเสียง   การไม่ออกเสียง  gaan mâi ok sǐang
muticate
(Adjective)
ที่ไม่มีหนาม   ที่ไม่มีหนาม  têe mâi mee nǎam
mutilate
(Verb)
ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้   ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้  tam hâi (kǎen kǎa) chái gaan mâi dâi
mutilate
(Verb)
ตัดทอนจนเสียความ   ตัดทอนจนเสียความ 
mutilation
(Noun)
การทำให้พิการ   การทำให้พิการ  gaan tam hâi pí-gaan
mutilative
(Adjective)
ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง   ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง 
mutilator
(Noun)
คนพิการ   คนพิการ Reverse lookup kon pí-gaan
mutilator
(Noun)
ผู้ทำให้เปลี่ยนแปลง   ผู้ทำให้เปลี่ยนแปลง 
mutineer
(Noun)
ผู้ก่อการกบฏ   ผู้ก่อการกบฏ 
Pages: 1 ... 880 881 [882] 883 884 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;