English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

Bank of Thailand

(Noun)
ธนาคารแห่งประเทศไทย   translate thai Bank of Thailand Reverse lookup tá-naa-kaan hàeng bprà-têt tai
 
;