English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

Friday

(Noun)
วันศุกร์   วันศุกร์  wan sòok
Good Friday
(Noun)
วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน   translate thai Good Friday  wan sòok gòn wan ee sà-dter rá-léuk tĕung wan têe prá-yay-soo tòok dtreung bon mái gaang kĕn
man Friday
(Noun)
ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้   translate thai man Friday 
man Fridays
(Noun)
ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้   translate thai man Fridays 
men Friday
(Noun)
ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้   translate thai men Friday 
 
;