English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

Thailand

(Noun)
ประเทศไทย   ประเทศไทย Reverse lookup bprà-têt tai

Thailand

(Noun)
ไทย   translate thai Thailand Reverse lookup tai
Bank of Thailand
(Noun)
ธนาคารแห่งประเทศไทย   translate thai Bank of Thailand Reverse lookup tá-naa-kaan hàeng bprà-têt tai
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
(Noun)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Reverse lookup gaan-taang-pí-sèt-hàeng-bprà-têt-tai
Petroleum Authority of Thailand
(Noun)
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย   translate thai Petroleum Authority of Thailand 
Port Authority of Thailand
(Noun)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย   การท่าเรือแห่งประเทศไทย Reverse lookup gaan-tâa-reua-hàeng-bprà-têt-tai
 
;