English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

account

(Noun)
การคำนวณ   การคำนวณ Reverse lookup gaan kam-nuan

account

(Noun)
การบรรยาย   การบรรยาย Reverse lookup gaan banyai

account

(Verb)
ทำรายการบัญชี   ทำรายการบัญชี 

account

(Noun)
บัญชี   บัญชี Reverse lookup ban-chee

account

(Noun)
บัญชีเงินฝาก   บัญชีเงินฝาก Reverse lookup ban-chee ngern fàak

account

(Verb)
พิจารณา   พิจารณา Reverse lookup pí-jaan-naa

account

(Noun)
รายงาน   รายงาน Reverse lookup rai ngaan
accountable
(Adjective)
ที่สามารถอธิบายได้   ที่สามารถอธิบายได้  têe sǎa-mâat a-tì-bai dâi
accountancy
(Noun)
การบัญชี   การบัญชี Reverse lookup gaan ban-chee
accountant
(Noun)
นักบัญชี   นักบัญชี 
accounting
(Noun)
หลักการบัญชี   หลักการบัญชี  làk gaan ban-chee
according to all accounts
(Idiomatical expression)
ตามคำบอกเล่า   translate thai according to all accounts  dtaam kam bòk lâo
account for
(Phrasal verb)
อธิบาย   อธิบาย  a-tì-bai
account for
(Phrasal verb)
ฆ่า   ฆ่า Reverse lookup kâa
account for
(Phrasal verb)
ชดใช้   ชดใช้ Reverse lookup chót-chái
account for preferences
(Idiomatical expression)
สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ   สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
account for tastes
(Idiomatical expression)
สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ   สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
account to
(Phrasal verb)
ตอบคำถาม   ตอบคำถาม Reverse lookup dtòp kam tǎam
blow-by-blow account
(Idiomatical expression)
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
by all accounts
(Idiomatical expression)
ตามคำบอกเล่า   ตามคำบอกเล่า  dtaam kam bòk lâo
current account
(Noun)
บัญชีเดินสะพัด   บัญชีเดินสะพัด 
deposit account
(Noun)
บัญชีเงินฝาก   บัญชีเงินฝาก Reverse lookup ban-chee ngern fàak
not on any account
(Idiomatical expression)
ไม่มีเหตุผล   ไม่มีเหตุผล Reverse lookup mâi mee hèt pǒn
on account
(Idiomatical expression)
แบบเงินเชื่อ   translate thai on account  bàep ngern chêua
on account of
(Idiomatical expression)
เนื่องจาก   translate thai on account of Reverse lookup nêuang-jàak
on no account
(Idiomatical expression)
ไร้เหตุผล   translate thai on no account 
on someone's account
(Idiomatical expression)
เนื่องจากบางคน   translate thai on someone's account  nêuang-jàak baang kon
money of account
(Noun)
หน่วยเงินตราสำหรับชำระบัญชี   translate thai money of account 
savings account
(Noun)
บัญชีเงินฝาก   translate thai savings account Reverse lookup ban-chee ngern fàak
take into account
(Phrasal verb)
คิดคำนึงถึง   translate thai take into account  kít kam neung těung
 
;