English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

agree

(Verb)
เข้ากัน   เข้ากัน Reverse lookup kâo gan

agree

(Verb)
ตกลง   ตกลง Reverse lookup dtòk long

agree

(Verb)
ตัดสิน   ตัดสิน Reverse lookup dtàt-sǐn

agree

(Verb)
ตัดสิน   ตัดสิน Reverse lookup dtàt-sǐn

agree

(Verb)
ยอมรับ   ยอมรับ Reverse lookup yom ráp

agree

(Verb)
ลงรอยกัน   ลงรอยกัน Reverse lookup long roy gan

agree

(Verb)
เห็นด้วย   เห็นด้วย Reverse lookup hěn dûay

agree

(Verb)
เห็นด้วย   เห็นด้วย Reverse lookup hěn dûay
agreeable
(Adjective)
ซึ่งยินยอม   ซึ่งยินยอม 
agreeable
(Adjective)
เป็นที่พึงพอใจ   เป็นที่พึงพอใจ 
agreeable
(Adjective)
เป็นมิตร   เป็นมิตร Reverse lookup bpen mít
agreement
(Noun)
การเห็นพ้อง   การเห็นพ้อง 
agreement
(Noun)
ข้อตกลง   ข้อตกลง 
agreement
(Noun)
ความสอดคล้องทางไวยากรณ์   ความสอดคล้องทางไวยากรณ์  kwaam sòt klóng taang wai-yaa-gon
agreement
(Noun)
คำสัญญา   คำสัญญา Reverse lookup kam sǎn-yaa
agree about
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree on
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree on
(Phrasal verb)
ตัดสินว่าเป็น   ตัดสินว่าเป็น 
agree to
(Phrasal verb)
อนุมัติ   อนุมัติ Reverse lookup a-nòo-mát
agree upon
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree upon
(Phrasal verb)
ตัดสินว่าเป็น   ตัดสินว่าเป็น 
agree with
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   เห็นพ้องกับ 
agree with
(Phrasal verb)
ยอมรับ   ยอมรับ Reverse lookup yom ráp
agree with
(Phrasal verb)
เข้ากันได้กับ   เข้ากันได้กับ  kâo gan dâi gàp
agree with
(Phrasal verb)
ดีต่อสุขภาพของ   ดีต่อสุขภาพของ  dee dtòr sòok-kà-pâap kǒng
disagree about
(Phrasal verb)
คิดต่างออกไปในเรื่อง   คิดต่างออกไปในเรื่อง 
disagree on
(Phrasal verb)
คิดต่างออกไปในเรื่อง   คิดต่างออกไปในเรื่อง 
disagree over
(Phrasal verb)
คิดต่างออกไปในเรื่อง   คิดต่างออกไปในเรื่อง 
disagree with
(Phrasal verb)
คิดต่างจาก   คิดต่างจาก 
disagree with
(Phrasal verb)
ไม่เข้ากับ   ไม่เข้ากับ Reverse lookup mâi kâo gàp
 
;