English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

allow

(Verb)
แบ่งสรร   แบ่งสรร Reverse lookup bàeng-sǎn

allow

(Verb)
ยอมรับ   ยอมรับ Reverse lookup yom ráp

allow

(Verb)
สำรอง   สำรอง Reverse lookup sǎm-rong

allow

(Verb)
ให้เงิน   ให้เงิน Reverse lookup hâi ngern

allow

(Verb)
อนุญาต   อนุญาต Reverse lookup a-nòo-yâat
allowable
(Adjective)
ที่อนุญาตได้   ที่อนุญาตได้  têe a-nòo-yâat dâi
allowance
(Noun)
การอดทน   การอดทน  gaan òt ton
allowance
(Noun)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
allowance
(Noun)
งบประมาณ   งบประมาณ Reverse lookup ngóp bprà-maan
allowance
(Noun)
เบี้ยเลี้ยง   เบี้ยเลี้ยง Reverse lookup bîa-líang
allowance
(Noun)
ส่วนลด   ส่วนลด Reverse lookup sùan lót
allowedly
(Adverb)
ซึ่งยินยอมได้   ซึ่งยินยอมได้ 
allow for
(Phrasal verb)
ีจ่ายให้   translate thai allow for 
allow for
(Phrasal verb)
ีเผื่อเอาไว้   translate thai allow for 
allow for
(Phrasal verb)
พิจารณา   translate thai allow for Reverse lookup pí-jaan-naa
allow in
(Phrasal verb)
ยอมให้เข้ามา   translate thai allow in  yom hâi kâo maa
allow into
(Phrasal verb)
ยอมให้เข้ามา   translate thai allow into  yom hâi kâo maa
allow of
(Phrasal verb)
ยอมให้เกิดขึ้น   translate thai allow of  yom hâi gèrt kêun
allow out
(Phrasal verb)
อนุญาตให้ออกไป   อนุญาตให้ออกไป  a-nòo-yâat hâi ok bpai
allow through
(Phrasal verb)
ยอมให้ผ่าน   ยอมให้ผ่าน  yom hâi pàan
allow to
(Phrasal verb)
ยินยอมให้ตามกฎหมาย   ยินยอมให้ตามกฎหมาย 
allow up
(Phrasal verb)
ยินยอมให้ลุกจากเตียง   ยินยอมให้ลุกจากเตียง 
callow
(Adjective)
ที่เด็กและขาดประสบการณ์   translate thai callow  têe dèk láe kàat bprà-sòp gaan
disallow
(Verb)
ไม่อนุญาต   ไม่อนุญาต  mâi a-nòo-yâat
fallow
(Adjective)
ซึ่งไถคราดทิ้งไว้   ซึ่งไถคราดทิ้งไว้ 
fallow
(Adjective)
ซึ่งไม่กระฉับเฉง   ซึ่งไม่กระฉับเฉง 
fallow
(Adjective)
สีเหลืองอ่อน   สีเหลืองอ่อน 
gallows
(Noun)
ที่แขวนคอนักโทษ   translate thai gallows  têe kǎew-n kor nák toht
gallows humor
(Noun)
ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี   translate thai gallows humor 
hallow
(Verb)
ทำให้ศักดิ์สิทธิ์   translate thai hallow  tam hâi sàk sìt
Pages: [1] 2
 
;