English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

apply

(Verb)
ใช้   ใช้  chái

apply

(Verb)
ทา   ทา Reverse lookup taa

apply

(Verb)
ทำงานหนัก   ทำงานหนัก Reverse lookup tam ngaan nàk

apply

(Verb)
นำมาใช้กับ   นำมาใช้กับ  nam maa chái gàp
apply for
(Phrasal verb)
ขอสมัคร   ขอสมัคร  kǒr sà-màk
apply to
(Phrasal verb)
สมัคร (งาน, เรียน) กับ   สมัคร (งาน, เรียน) กับ  sà-màk (ngaan , rian ) gàp
apply to
(Phrasal verb)
ทำให้เกี่ยวข้องกับ   ทำให้เกี่ยวข้องกับ  tam hâi gìeow kông gàp
apply to
(Phrasal verb)
ทำให้ทำงานหนัก   ทำให้ทำงานหนัก  tam hâi tam ngaan nàk
apply to
(Phrasal verb)
ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ   ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ  chái (baang sìng chên kwaam sǎa-mâat ) pêua
misapply
(Verb)
ใช้ผิดวัตถุประสงค์   translate thai misapply  chái pìt wát-tòo bprà-sǒng
reapply
(Verb)
ใช้ซ้ำ   translate thai reapply  chái sám
 
;