English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 7
Search word English Translation Thai Transcription

back

(Noun)
หลัง   หลัง Reverse lookup lǎng

back

(Noun)
กระดูกสันหลัง   translate thai back Reverse lookup grà-dòok sǎn-lǎng

back

(Noun)
ส่วนหลัง   translate thai back Reverse lookup sùan lǎng

back

(Noun)
พนักเก้าอี้   translate thai back Reverse lookup pá-nák gâo ee

back

(Noun)
กองหลัง   translate thai back Reverse lookup gong lǎng

back

(Verb)
ถอยหลัง   translate thai back Reverse lookup tǒy lǎng

back

(Verb)
สนับสนุน   translate thai back Reverse lookup sà-nàp-sà-noon

back

(Verb)
เดินทางกลับ   translate thai back  dern taang glàp

back

(Verb)
หันหลังพิงกัน   หันหลังพิงกัน 

back

(Verb)
เขียนสลักหลัง   เขียนสลักหลัง  kǐan sà-làk lǎng

back

(Verb)
วางเดิมพัน   วางเดิมพัน Reverse lookup waang derm pan

back

(Adjective)
ซึ่งผ่านมาแล้ว   ซึ่งผ่านมาแล้ว 

back

(Adjective)
ค้างชำระ   ค้างชำระ Reverse lookup káang cham-rá

back

(Adjective)
ซึ่งอยู่ด้านหลัง   ซึ่งอยู่ด้านหลัง 

back

(Adverb)
กลับคืนไปที่เดิม   กลับคืนไปที่เดิม 

back

(Adverb)
หันไปข้างหลัง   หันไปข้างหลัง  hǎn bpai kâang lǎng

back

(Adverb)
หวนกลับคืนมา   หวนกลับคืนมา 

back

(Adverb)
ตอบกลับ   ตอบกลับ Reverse lookup dtòp glàp

back

(Adverb)
ผ่านมา   ผ่านมา  pàan maa
aback
(Adverb)
งงงวย   งงงวย Reverse lookup ngong-nguay
aback
(Adverb)
ถอยหลัง   ถอยหลัง Reverse lookup tǒy lǎng
answer back
()
สวนตอบ   สวนตอบ Reverse lookup sǔan dtòp
answer back
(Phrasal verb)
เถียงกลับ   เถียงกลับ  tǐang glàp
argue back
(Phrasal verb)
เถียงกลับ   เถียงกลับ  tǐang glàp
ask back
(Phrasal verb)
เชิญให้กลับไป   translate thai ask back  chern hâi glàp bpai
back and forth
(Adverb)
ไปๆ มาๆ   ไปๆ มาๆ Reverse lookup bpai bpai maa maa
back bench
(Noun)
ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง   ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง 
back door
(Noun)
ประตูหลังบ้าน   ประตูหลังบ้าน  bprà-dtoo lǎng bâan
back door
(Noun)
วิธีการที่ผิดกฏหมาย   วิธีการที่ผิดกฏหมาย 
back formation
(Noun)
การสร้างคำจากคำอื่น   การสร้างคำจากคำอื่น  gaan sâang kam jàak kam eun
Pages: [1] 2 3 ... 7
 
;