English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

boom

(Verb)
เปล่งเสียง   translate thai boom Reverse lookup bplèng sǐang

boom

(Noun)
เสียงดัง   translate thai boom Reverse lookup sǐang dang

boom

(Verb)
เจริญรุ่งเรือง   translate thai boom Reverse lookup jà-rern rôong-reuang

boom

(Verb)
ตี   translate thai boom Reverse lookup dtee

boom

(Noun)
ความเจริญรุ่งเรือง   translate thai boom 

boom

(Noun)
ขุมทอง   translate thai boom 

boom

(Noun)
ขาตั้งไมโครโฟน   translate thai boom  kǎa dtâng mai-kroh-fohn

boom

(Noun)
ไม้ขวางที่ผูกข้างเรือ   translate thai boom 
baby boom
(Noun)
ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ   ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ  yóok têe mee taa rók klôt mâak gwàa bpòk-gà-dtì
baby boomer
(Noun)
เด็กที่เกิดในยุค baby boom   เด็กที่เกิดในยุค baby boom  dèk têe gèrt nai yóok baby boom
baby-boom
(Noun)
ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น   ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น  yóok taa rók těu gam-nêrt mâak kêun
baby-boomer
(Noun)
ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2   ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2 
boomer
(Noun)
ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2   translate thai boomer 
boomer
(Noun)
ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   translate thai boomer 
boomerang
(Noun)
ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง   translate thai boomerang 
boomerang
(Noun)
สิ่งที่ให้ผลร้ายแบบไม่คาดคิดแก่ผู้ที่ทำหรือพูดออกไป   translate thai boomerang 
boomerang
(Verb)
ส่งผลร้ายย้อนกลับมา   translate thai boomerang 
boom out
(Phrasal verb)
ส่งเสียงดังและทุ้ม   translate thai boom out 
jib boom
(Noun)
ไม้ค้ำที่ยื่นออกจากหัวเรือสำหรับผูกเชือกรั้งเสา   translate thai jib boom 
 
;