English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

boss

(Noun)
นายจ้าง   translate thai boss Reverse lookup nai jâang

boss

(Verb)
ควบคุม   translate thai boss Reverse lookup kûap koom
big boss
(Noun)
นายใหญ่   translate thai big boss Reverse lookup nai yài
bossy
(Adjective)
ซึ่งสั่งให้ทำ   ซึ่งสั่งให้ทำ 
boss about
(Phrasal verb)
บงการ   translate thai boss about Reverse lookup bong-gaan
boss around
(Phrasal verb)
บงการ   translate thai boss around Reverse lookup bong-gaan
emboss
(Verb)
สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง   สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง  sà-làk lai noon pêua dtòk dtàeng
boss man
()
ผู้รับผิดชอบ   translate thai boss man Reverse lookup pôo ráp pìt chôp
 
;