English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 6
Search word English Translation Thai Transcription

can

(Noun)
กระป๋อง   กระป๋อง Reverse lookup grà-bpǒng

can

(Noun)
คุก   translate thai can Reverse lookup kóok

can

(Verb)
บรรจุกระป๋อง   บรรจุกระป๋อง  bànjoo grà-bpǒng

can

(Noun)
ปริมาณหนึ่งกระป๋อง   translate thai can  bprì-maan nèung grà-bpǒng

can

(Noun)
ห้องน้ำ   translate thai can Reverse lookup hông nám

can

(Auxiliary verb)
สามารถ   translate thai can Reverse lookup sǎa-mâat
acanthus
(Noun)
ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง   ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง 
African
(Adjective)
เกี่ยวกับแอฟริกา   เกี่ยวกับแอฟริกา  gìeow gàp aef-rí-gaa
African
(Noun)
ชาวแอฟริกา   ชาวแอฟริกา 
African American
(Noun)
คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา   คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  kon pǐw-dam têe aa-sǎi yòo nai bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
African violet
(Noun)
ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว   translate thai African violet 
Afro-American
(Adjective)
เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา   เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  gìeow gàp kon pǐw-dam têe aa-sǎi yòo nai bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
Afro-American
(Noun)
คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา   คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  kon pǐw-dam têe aa-sǎi yòo nai bprà-têt sà-hà-rát à-may-rí-gaa
all-American
(Adjective)
ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
all-American
(Noun)
ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม   ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม 
American
(Adjective)
เกี่ยวกับอเมริกา   เกี่ยวกับอเมริกา  gìeow gàp à-may-rí-gaa
American
(Noun)
คนอเมริกา   คนอเมริกา  kon à-may-rí-gaa
American Revolution
(Noun)
สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา   สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา 
Americana
(Noun)
หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน   หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน 
Americanism
(Noun)
ความเลื่อมใสอเมริกา   ความเลื่อมใสอเมริกา 
Americanization
(Noun)
การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา   การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา  gaan glai bpen mee lák-sà-ná kǒng à-may-rí-gaa
Americanize
(Verb)
กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา   กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา  glai bpen mee lák-sà-ná kǒng à-may-rí-gaa
Americanize
(Verb)
มีลักษณะของอเมริกา   มีลักษณะของอเมริกา  mee lák-sà-ná kǒng à-may-rí-gaa
Anglican
(Adjective)
ของชาวอังกฤษ   ของชาวอังกฤษ  kǒng chao ang-grìt
applicant
(Noun)
ผู้สมัคร   ผู้สมัคร Reverse lookup pôo sà-màk
arcane
(Adjective)
ที่เป็นความลับ   ที่เป็นความลับ  têe bpen kwaam láp
ashcan
(Noun)
ถังขยะ   ถังขยะ Reverse lookup tǎng-kà-yá
(as) happy as can be
(Idiomatical expression)
มีความสุขมาก   มีความสุขมาก  mee kwaam sòok mâak
billycan
(Noun)
หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร   หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร  môr lèk mee fǎa láe têe jàp sǎm-ràp dtôm nám rěu tam aa-hǎan
buccaneer
(Noun)
โจรสลัด   translate thai buccaneer Reverse lookup john sà-làt
Pages: [1] 2 3 ... 6
 
;