English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

carry

(Noun)
การขนส่ง   translate thai carry Reverse lookup gaan kǒn sòng

carry

(Verb)
ขนส่ง   translate thai carry Reverse lookup kǒn sòng

carry

(Verb)
ขยายไปสู่   translate thai carry 

carry

(Verb)
จดทะเบียน   translate thai carry Reverse lookup jòt tá-bian

carry

(Verb)
ชักนำทางความรู้สึก   translate thai carry  chák nam taang kwaam róo-sèuk

carry

(Verb)
เดินทาง   translate thai carry Reverse lookup dern taang

carry

(Verb)
ตั้งครรภ์   translate thai carry Reverse lookup dtâng kan

carry

(Verb)
ถือไว้   translate thai carry 

carry

(Verb)
บรรจุ   translate thai carry Reverse lookup bànjoo

carry

(Verb)
บอกข่าว   translate thai carry Reverse lookup bòk kào

carry

(Verb)
แบก   translate thai carry Reverse lookup bàek

carry

(Verb)
ประพฤติ   translate thai carry Reverse lookup bprà-prít

carry

(Verb)
เป็นสื่อนำ   translate thai carry 

carry

(Verb)
พก   translate thai carry Reverse lookup pók

carry

(Verb)
มี   translate thai carry Reverse lookup mee

carry

(Verb)
ยึด   translate thai carry Reverse lookup yéut

carry

(Noun)
ระยะ   translate thai carry Reverse lookup rá-yá

carry

(Verb)
ส่ง   translate thai carry Reverse lookup sòng

carry

(Verb)
สนับสนุน   translate thai carry Reverse lookup sà-nàp-sà-noon
card-carrying
(Adjective)
ที่เป็นสมาชิกขององค์กร   translate thai card-carrying  têe bpen sà-mǎa-chík kǒng ong-gon
carry away
(Phrasal verb)
ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น   translate thai carry away 
carry forward
(Phrasal verb)
ผลักดัน   translate thai carry forward Reverse lookup plàk dan
carry off
(Phrasal verb)
ทำได้สำเร็จ   translate thai carry off  tam dâi sǎm-rét
carry off
(Phrasal verb)
เป็นสาเหตุความตาย   translate thai carry off 
carry on
(Phrasal verb)
จัดการ   translate thai carry on Reverse lookup jàt gaan
carry on
(Phrasal verb)
ดำเนินต่อไป   translate thai carry on Reverse lookup dam-nern dtòr bpai
carry on
(Phrasal verb)
ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   translate thai carry on  tam prí-dtìk-rá-rom têe mâi mǒr sǒm
carry out
(Phrasal verb)
ทำให้สมบูรณ์   translate thai carry out  tam hâi sǒm-boon
carry through
(Phrasal verb)
คงอยู่   translate thai carry through Reverse lookup kong yòo
carry through
(Phrasal verb)
ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรค   translate thai carry through 
Pages: [1] 2
 
;