English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

central

(Adjective)
เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง   translate thai central  gìeow gàp rá-bòp bprà-sàat sùan glaang

central

(Noun)
จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์   translate thai central 

central

(Adjective)
ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง   translate thai central 

central

(Adjective)
ที่เป็นศูนย์กลาง   translate thai central  têe bpen sǒon glaang

central

(Adjective)
สำคัญ   translate thai central Reverse lookup sǎm-kan
central bank
(Noun)
ธนาคารแห่งชาติ   translate thai central bank 
central government
(Noun)
รัฐบาลของประเทศ   translate thai central government  rát-tà-baan kǒng bprà-têt
central heating
(Noun)
ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร   translate thai central heating 
central locking
(Noun)
ระบบการล็อคประตูรถทุกบานจากจุดเดียว   ระบบการล็อคประตูรถทุกบานจากจุดเดียว 
central nervous system
(Noun)
ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง   translate thai central nervous system  sùan nèung kǒng rá-bòp bprà-sàat nai râang gai têe bprà-gòp dûay sà-mǒng láe sên bprà-sàat ruam têe gra0
central processing unit
(Noun)
ซีพียู   translate thai central processing unit Reverse lookup see-pee-yoo
centralisation
(Noun)
การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง   translate thai centralisation  gaan ruam am-nâat maa yòo sùan glaang
centralise
(Verb)
รวมอำนาจมาศูนย์กลาง   translate thai centralise  ruam am-nâat maa sǒon glaang
centralism
(Noun)
การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง   translate thai centralism  gaan bpòk krong rěu kûap koom jàak sǒon glaang
centralization
(Noun)
การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง   translate thai centralization  gaan ruam am-nâat maa yòo sùan glaang
centralize
(Verb)
รวมอำนาจมาศูนย์กลาง   translate thai centralize  ruam am-nâat maa sǒon glaang
decentralize
(Verb)
กระจายอำนาจ   กระจายอำนาจ Reverse lookup grà-jai am-nâat
 
;