English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

charter

(Noun)
กฎบัตร   กฎบัตร Reverse lookup gòt-bàt

charter

(Verb)
เช่า   เช่า Reverse lookup châo

charter

(Adjective)
ที่เช่ามา   ที่เช่ามา  têe châo maa

charter

(Noun)
ใบอนุญาต   ใบอนุญาต Reverse lookup bai a-nòo-yâat

charter

(Noun)
สัญญาเช่า   สัญญาเช่า Reverse lookup sǎn-yaa châo

charter

(Verb)
อนุญาต   อนุญาต Reverse lookup a-nòo-yâat
United Nations Charter
(Noun)
กฎบัตรสหประชาชาติ   translate thai United Nations Charter Reverse lookup gòt-bàt sà-hà-bprà-chaa-châat
 
;