English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

child

(Noun)
คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก   คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก  kon têe mee prí-dtìk-rá-rom měuan dèk

child

(Noun)
เด็ก   เด็ก Reverse lookup dèk

child

(Noun)
ลูก   ลูก Reverse lookup lôok
adopted child
(Noun)
บุตรบุญธรรม   บุตรบุญธรรม Reverse lookup bòot boon tam
brainchild
(Noun)
ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์   translate thai brainchild  kwaam kít rěu sìng bprà-dìt
child labor
(Noun)
แรงงานเด็ก   แรงงานเด็ก Reverse lookup raeng ngaan dèk
child labour
(Noun)
แรงงานเด็ก   แรงงานเด็ก Reverse lookup raeng ngaan dèk
childbearing
(Noun)
การคลอดบุตร   การคลอดบุตร Reverse lookup gaan klôt bòot
childbirth
(Noun)
การคลอดบุตร   การคลอดบุตร Reverse lookup gaan klôt bòot
childhood
(Noun)
ช่วงต้น   ช่วงต้น Reverse lookup chûang dtôn
childhood
(Noun)
วัยเด็ก   วัยเด็ก Reverse lookup wai-dèk
childing
(Verb)
ท้อง   ท้อง Reverse lookup tóng
childish
(Adjective)
อ่อนต่อโลก   อ่อนต่อโลก Reverse lookup on dtòr lohk
childless
(Adjective)
ไม่มีบุตร   ไม่มีบุตร 
childlike
(Adjective)
ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก   ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก  têe mee lák-sà-ná měuan dèk
childlike
(Adjective)
ที่เหมาะกับเด็ก   ที่เหมาะกับเด็ก  têe mǒr gàp dèk
childly
(Adjective)
ที่เหมือนเด็ก   ที่เหมือนเด็ก  têe měuan dèk
childproof
(Adjective)
ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก   ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 
children
(Noun)
คำพหูพจน์ของคำว่า child   คำพหูพจน์ของคำว่า child 
child's play
(Noun)
งานที่ง่ายมาก   งานที่ง่ายมาก  ngaan têe ngâi mâak
child's play
(Idiomatical expression)
สิ่งง่ายๆ   สิ่งง่ายๆ 
expecting (a child)
(Idiomatical expression)
ตั้งท้อง   ตั้งท้อง Reverse lookup dtâng tóng
godchild
(Noun)
ลูกอุปถัมภ์   ลูกอุปถัมภ์  lôok oop-tǎm
grandchild
(Noun)
หลาน   translate thai grandchild Reverse lookup lǎan
grandchild
(Noun)
หลาน   translate thai grandchild Reverse lookup lǎan
great-grandchild
(Noun)
เหลน   เหลน Reverse lookup lěn
natural child
(Noun)
บุตรนอกกฎหมาย   บุตรนอกกฎหมาย 
natural childbirth
(Noun)
การคลอดบุตรแบบธรรมชาติ   การคลอดบุตรแบบธรรมชาติ  gaan klôt bòot bàep tam-má-châat
only child
(Noun)
ลูกคนเดียว   translate thai only child 
schoolchild
(Noun)
เด็กนักเรียน   เด็กนักเรียน Reverse lookup dèk nák rian
 
;