English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

chorus

(Noun)
คณะขับร้องหมู่   คณะขับร้องหมู่ 

chorus

(Noun)
คณะระบำเพลง   คณะระบำเพลง 

chorus

(Noun)
บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ   บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ 

chorus

(Verb)
พูดขึ้นพร้อมกัน   พูดขึ้นพร้อมกัน  pôot kêun próm gan

chorus

(Verb)
ร้องประสานเสียง   ร้องประสานเสียง  róng bprà-sǎan sǐang
dawn chorus
(Noun)
เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า   translate thai dawn chorus  sǐang róng kǒng nók dtàang dtàang dton rôong-cháo
 
;