English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

cite

(Verb)
อ้าง   อ้าง Reverse lookup
anthracite
(Noun)
ถ่านหินชนิดแข็ง   ถ่านหินชนิดแข็ง  tàan hǐn chá-nít kǎeng
cite for
(Phrasal verb)
ได้รับคำชมเชย   ได้รับคำชมเชย  dâi ráp kam chom choie
excite
(Verb)
กระตุ้น   กระตุ้น Reverse lookup grà-dtôon
excite
(Verb)
ทำให้ระลึกถึง   ทำให้ระลึกถึง  tam hâi rá-léuk těung
excite
(Verb)
ปลุกเร้า   ปลุกเร้า Reverse lookup bplòok ráo
excite
(Verb)
ปลุกเร้า   ปลุกเร้า Reverse lookup bplòok ráo
excited
(Adjective)
ตื่นตระหนก   ตื่นตระหนก Reverse lookup dtèun dtrà-nòk
excited
(Adjective)
ตื่นเต้นดีใจ   ตื่นเต้นดีใจ  dtèun dtên dee jai
excitedly
(Adverb)
อย่างตื่นเต้น   อย่างตื่นเต้น 
excitement
(Noun)
ความตื่นเต้น   ความตื่นเต้น Reverse lookup kwaam dtèun dtên
excitement
(Noun)
สิ่งที่น่าตื่นเต้น   สิ่งที่น่าตื่นเต้น 
incite to
(Phrasal verb)
กระตุ้น...ให้กระทำ   translate thai incite to  grà-dtôon...hâi grà-tam
incite
(Verb)
กระตุ้น   translate thai incite Reverse lookup grà-dtôon
incitement
(Noun)
การยั่วยุ   translate thai incitement Reverse lookup gaan yûa yóo
overexcited
(Adjective)
ตื่นเต้นมากไป   translate thai overexcited  dtèun dtên mâak bpai
plebiscite
(Noun)
การลงคะแนนเสียงชี้ขาดโดยประชาชนทั่วไป   translate thai plebiscite  gaan long ká-naen sǐang chée kàat doi bprà-chaa chon tûa bpai
recite
(Verb)
ท่อง   ท่อง Reverse lookup tông
recite
(Verb)
บรรยาย   บรรยาย Reverse lookup banyai
 
;